Bento Industries As
Juridisk navn:  Bento Industries As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lovisenlund 5B Lovisenlund 5B Fax:
0287 Oslo 287 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 922053804
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Athene 360 As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: 1.000
Egenkapital: 25.000
Regnskap for  Bento Industries As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Resultat før skatt 1.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000
Sum omløpsmidler 27.000
Sum eiendeler 39.000
Sum opptjent egenkapital -5.000
Sum egenkapital 25.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000
Sum gjeld og egenkapital 39.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.000
Sum anleggsmidler 12.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 27.000
Sum omløpsmidler 27.000
Sum eiendeler 39.000
Sum opptjent egenkapital -5.000
Sum egenkapital 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000
Sum gjeld og egenkapital 39.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.000
Likviditetsgrad 1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.9
Soliditet 64.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6
Total kapitalrentabilitet 2.6
Signatur
10.06.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex