Bergen Øyelegesenter AS
Juridisk navn:  Bergen Øyelegesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55210500
Nedre Ole Bulls plass 3 Nedre Ole Bulls plass 3 Fax: 55210501
5012 Bergen 5012 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 996097099
Aksjekapital: 210.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 01.10.2010
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
8,99%
Resultat  
  
-22,99%
Egenkapital  
  
109,94%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 9.240.000 8.478.000 5.947.000 6.024.000 5.858.000
Resultat: 1.732.000 2.249.000 626.000 1.373.000 -23.000
Egenkapital: 4.961.000 2.363.000 1.370.000 930.000 -62.000
Regnskap for  Bergen Øyelegesenter AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 9.240.000 8.478.000 5.947.000 6.024.000 5.858.000
Driftskostnader -9.263.000 -8.113.000 -6.700.000 -6.134.000 -5.875.000
Driftsresultat -23.000 365.000 -753.000 -111.000 -17.000
Finansinntekter 1.756.000 1.884.000 1.385.000 1.485.000 6.000
Finanskostnader 0 0 -6.000 -1.000 -12.000
Finans 1.756.000 1.884.000 1.379.000 1.484.000 -6.000
Resultat før skatt 1.732.000 2.249.000 626.000 1.373.000 -23.000
Skattekostnad -10.000 -131.000 -186.000 -380.000 -2.000
Årsresultat 1.723.000 2.118.000 440.000 993.000 -26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.030.000 3.228.000 3.369.000 2.985.000 1.105.000
Sum omløpsmidler 2.482.000 1.468.000 272.000 370.000 1.372.000
Sum eiendeler 7.512.000 4.696.000 3.641.000 3.355.000 2.477.000
Sum opptjent egenkapital 2.231.000 2.258.000 1.265.000 825.000 -167.000
Sum egenkapital 4.961.000 2.363.000 1.370.000 930.000 -62.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.552.000 2.332.000 2.271.000 2.425.000 2.539.000
Sum gjeld og egenkapital 7.513.000 4.695.000 3.641.000 3.355.000 2.477.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 9.240.000 8.478.000 5.947.000 6.024.000 5.858.000
Driftsinntekter 9.240.000 8.478.000 5.947.000 6.024.000 5.858.000
Varekostnad 0 -41.000 -157.000 -127.000 0
Lønninger -3.205.000 -2.060.000 -1.301.000 -1.030.000 -868.000
Avskrivning -424.000 -364.000 -333.000 -333.000 -320.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.634.000 -5.648.000 -4.909.000 -4.644.000 -4.687.000
Driftskostnader -9.263.000 -8.113.000 -6.700.000 -6.134.000 -5.875.000
Driftsresultat -23.000 365.000 -753.000 -111.000 -17.000
Finansinntekter 1.756.000 1.884.000 1.385.000 1.485.000 6.000
Finanskostnader 0 0 -6.000 -1.000 -12.000
Finans 1.756.000 1.884.000 1.379.000 1.484.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.750.000 -1.125.000 0 0 0
Årsresultat 1.723.000 2.118.000 440.000 993.000 -26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 163.000 123.000 84.000 45.000 53.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 174.000 236.000 416.000 719.000 1.053.000
Sum varige driftsmidler 174.000 236.000 416.000 719.000 1.053.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.694.000 2.869.000 2.869.000 2.221.000 0
Sum anleggsmidler 5.030.000 3.228.000 3.369.000 2.985.000 1.105.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 68.000
Andre fordringer 2.313.000 896.000 9.000 53.000 1.044.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 170.000 572.000 263.000 317.000 260.000
Sum omløpsmidler 2.482.000 1.468.000 272.000 370.000 1.372.000
Sum eiendeler 7.512.000 4.696.000 3.641.000 3.355.000 2.477.000
Sum opptjent egenkapital 2.231.000 2.258.000 1.265.000 825.000 -167.000
Sum egenkapital 4.961.000 2.363.000 1.370.000 930.000 -62.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 144.000 32.000 74.000 109.000 137.000
Betalbar skatt 50.000 160.000 225.000 373.000 0
Skyldig offentlige avgifter 169.000 122.000 13.000 10.000 19.000
Utbytte -1.750.000 -1.125.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 439.000 2.019.000 1.959.000 1.933.000 2.382.000
Sum kortsiktig gjeld 2.552.000 2.332.000 2.271.000 2.425.000 2.539.000
Sum gjeld og egenkapital 7.513.000 4.695.000 3.641.000 3.355.000 2.477.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -70.000 -864.000 -1.999.000 -2.055.000 -1.167.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.6 0.1 0.2 0.5
Likviditetsgrad 2 1.0 0.7 0.2 0.2 0.6
Soliditet 66.0 50.3 37.6 27.7 -2.5
Resultatgrad -0.2 4.3 -12.7 -1.8 -0.3
Rentedekningsgrad 105.3 1374.0 -0.9
Gjeldsgrad 0.5 1.0 1.7 2.6 -41.0
Total kapitalrentabilitet 23.1 47.9 17.4 41.0 -0.4
Signatur
01.02.2017
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
Prokurister
01.02.2017
PROKURA HVER FOR SEG
REALFSEN KRISTEN KURT
MONSEN SIGRID DJUPVIK
BIRKELAND VIBEKE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex