Bergen Øyelegesenter AS
Juridisk navn:  Bergen Øyelegesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55210500
Nedre Ole Bulls plass 3 Nedre Ole Bulls plass 3 Fax: 55210501
5012 Bergen 5012 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 996097099
Aksjekapital: 210.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 01.10.2010
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
3,68%
Resultat  
  
2,3%
Egenkapital  
  
0,16%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 13.825.000 13.334.000 9.240.000 8.478.000 5.947.000
Resultat: 1.777.000 1.737.000 1.732.000 2.249.000 626.000
Egenkapital: 5.055.000 5.047.000 4.961.000 2.363.000 1.370.000
Regnskap for  Bergen Øyelegesenter AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 13.825.000 13.334.000 9.240.000 8.478.000 5.947.000
Driftskostnader -13.800.000 -13.208.000 -9.263.000 -8.113.000 -6.700.000
Driftsresultat 25.000 125.000 -23.000 365.000 -753.000
Finansinntekter 1.752.000 1.613.000 1.756.000 1.884.000 1.385.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 -6.000
Finans 1.752.000 1.612.000 1.756.000 1.884.000 1.379.000
Resultat før skatt 1.777.000 1.737.000 1.732.000 2.249.000 626.000
Skattekostnad -19.000 -40.000 -10.000 -131.000 -186.000
Årsresultat 1.757.000 1.697.000 1.723.000 2.118.000 440.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.015.000 5.028.000 5.030.000 3.228.000 3.369.000
Sum omløpsmidler 3.143.000 2.889.000 2.482.000 1.468.000 272.000
Sum eiendeler 8.158.000 7.917.000 7.512.000 4.696.000 3.641.000
Sum opptjent egenkapital 2.325.000 2.317.000 2.231.000 2.258.000 1.265.000
Sum egenkapital 5.055.000 5.047.000 4.961.000 2.363.000 1.370.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.103.000 2.869.000 2.552.000 2.332.000 2.271.000
Sum gjeld og egenkapital 8.158.000 7.916.000 7.513.000 4.695.000 3.641.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 13.825.000 13.334.000 9.240.000 8.478.000 5.947.000
Driftsinntekter 13.825.000 13.334.000 9.240.000 8.478.000 5.947.000
Varekostnad 0 0 0 -41.000 -157.000
Lønninger -6.785.000 -6.547.000 -3.205.000 -2.060.000 -1.301.000
Avskrivning -93.000 -79.000 -424.000 -364.000 -333.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.922.000 -6.582.000 -5.634.000 -5.648.000 -4.909.000
Driftskostnader -13.800.000 -13.208.000 -9.263.000 -8.113.000 -6.700.000
Driftsresultat 25.000 125.000 -23.000 365.000 -753.000
Finansinntekter 1.752.000 1.613.000 1.756.000 1.884.000 1.385.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 -6.000
Finans 1.752.000 1.612.000 1.756.000 1.884.000 1.379.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.750.000 -1.610.000 -1.750.000 -1.125.000 0
Årsresultat 1.757.000 1.697.000 1.723.000 2.118.000 440.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 114.000 133.000 163.000 123.000 84.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 148.000 125.000 174.000 236.000 416.000
Sum varige driftsmidler 148.000 125.000 174.000 236.000 416.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.752.000 4.769.000 4.694.000 2.869.000 2.869.000
Sum anleggsmidler 5.015.000 5.028.000 5.030.000 3.228.000 3.369.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 170.000 0 0 0 0
Andre fordringer 2.645.000 1.727.000 2.313.000 896.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 328.000 1.162.000 170.000 572.000 263.000
Sum omløpsmidler 3.143.000 2.889.000 2.482.000 1.468.000 272.000
Sum eiendeler 8.158.000 7.917.000 7.512.000 4.696.000 3.641.000
Sum opptjent egenkapital 2.325.000 2.317.000 2.231.000 2.258.000 1.265.000
Sum egenkapital 5.055.000 5.047.000 4.961.000 2.363.000 1.370.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 235.000 65.000 144.000 32.000 74.000
Betalbar skatt 0 10.000 50.000 160.000 225.000
Skyldig offentlige avgifter 467.000 437.000 169.000 122.000 13.000
Utbytte -1.750.000 -1.610.000 -1.750.000 -1.125.000 0
Annen kortsiktig gjeld 651.000 746.000 439.000 2.019.000 1.959.000
Sum kortsiktig gjeld 3.103.000 2.869.000 2.552.000 2.332.000 2.271.000
Sum gjeld og egenkapital 8.158.000 7.916.000 7.513.000 4.695.000 3.641.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000 20.000 -70.000 -864.000 -1.999.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.0 0.6 0.1
Likviditetsgrad 2 1 1 1.0 0.7 0.2
Soliditet 6 63.8 66.0 50.3 37.6
Resultatgrad 0.2 0.9 -0.2 4.3 -12.7
Rentedekningsgrad 1 105.3
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.5 1.0 1.7
Total kapitalrentabilitet 21.8 2 23.1 47.9 17.4
Signatur
01.02.2017
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
Prokurister
01.02.2017
PROKURA HVER FOR SEG
REALFSEN KRISTEN KURT
MONSEN SIGRID DJUPVIK
BIRKELAND VIBEKE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex