Bergen Burgerhuset As
Juridisk navn:  Bergen Burgerhuset As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55558800
Olsvikskjenet 151 Olsvikskjenet 151 Fax:
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 919218355
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/6/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
115.29%
Resultat  
  
-414.52%
Egenkapital  
  
-996.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 2.028.000 942.000
Resultat: -319.000 -62.000
Egenkapital: -351.000 -32.000
Regnskap for  Bergen Burgerhuset As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 2.028.000 942.000
Driftskostnader -2.346.000 -1.004.000
Driftsresultat -318.000 -62.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -319.000 -62.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -319.000 -62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 57.000 73.000
Sum omløpsmidler 21.000 49.000
Sum eiendeler 78.000 122.000
Sum opptjent egenkapital -381.000 -62.000
Sum egenkapital -351.000 -32.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 429.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 78.000 122.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.028.000 942.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.028.000 942.000
Varekostnad -1.009.000 -506.000
Lønninger -752.000 -252.000
Avskrivning -16.000 -7.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -569.000 -239.000
Driftskostnader -2.346.000 -1.004.000
Driftsresultat -318.000 -62.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -319.000 -62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 57.000 73.000
Sum varige driftsmidler 57.000 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 57.000 73.000
Varebeholdning 5.000 5.000
Kundefordringer 0 3.000
Andre fordringer 5.000 18.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 12.000 23.000
Sum omløpsmidler 21.000 49.000
Sum eiendeler 78.000 122.000
Sum opptjent egenkapital -381.000 -62.000
Sum egenkapital -351.000 -32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 21.000 9.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 74.000 49.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 333.000 96.000
Sum kortsiktig gjeld 429.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 78.000 122.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -408.000 -105.000
Likviditetsgrad 1 0 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0.3
Soliditet -26.2
Resultatgrad -15.7 -6.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2 -4.8
Total kapitalrentabilitet -407.7 -50.8
Signatur
30.06.2017
Prokurister
30.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex