Berntsen Kapitalforvaltning & Kunstfinans As
Juridisk navn:  Berntsen Kapitalforvaltning & Kunstfinans As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55929229
Mogens Thorsens Gate 9 Mogens Thorsens Gate 9 Fax: 55929184
0264 Oslo 264 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985641978
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/14/2003
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
71.43%
Egenkapital  
  
-2.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.000 0 33.000 25.000 25.000
Resultat: -2.000 -7.000 -15.000 -1.000 -5.000
Egenkapital: 97.000 99.000 106.000 121.000 122.000
Regnskap for  Berntsen Kapitalforvaltning & Kunstfinans As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.000 0 33.000 25.000 25.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -48.000 -26.000 -31.000
Driftsresultat -2.000 -7.000 -15.000 -1.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -2.000 -7.000 -15.000 -1.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -7.000 -15.000 -1.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 98.000 101.000 108.000 122.000 123.000
Sum eiendeler 98.000 101.000 108.000 122.000 123.000
Sum opptjent egenkapital -3.000 -1.000 6.000 21.000 22.000
Sum egenkapital 97.000 99.000 106.000 121.000 122.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 98.000 100.000 107.000 122.000 123.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 33.000 25.000 25.000
Andre inntekter 5.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.000 0 33.000 25.000 25.000
Varekostnad 0 0 -8.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -7.000 -40.000 -26.000 -31.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -48.000 -26.000 -31.000
Driftsresultat -2.000 -7.000 -15.000 -1.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -7.000 -15.000 -1.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 8.000 8.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 98.000 101.000 108.000 114.000 115.000
Sum omløpsmidler 98.000 101.000 108.000 122.000 123.000
Sum eiendeler 98.000 101.000 108.000 122.000 123.000
Sum opptjent egenkapital -3.000 -1.000 6.000 21.000 22.000
Sum egenkapital 97.000 99.000 106.000 121.000 122.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 98.000 100.000 107.000 122.000 123.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 97.000 100.000 107.000 121.000 122.000
Likviditetsgrad 1 9 1 1 122.0 123.0
Likviditetsgrad 2 9 1 1 114.1 115.1
Soliditet 9 9 99.1 99.2 99.2
Resultatgrad -45.5 -4.0 -24.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.8 -4.9
Signatur
05.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
05.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex