Best Tilbud.No As
Juridisk navn:  Best Tilbud.No As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Bjørn Netland Søreidåsen 13 V/Bjørn Netland Søreidåsen 13 Fax: 55336501
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 984059841
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/14/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
230%
Resultat  
  
-980%
Egenkapital  
  
-2.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 33.000 10.000 860.000 72.000 857.000
Resultat: -44.000 5.000 486.000 21.000 798.000
Egenkapital: 1.472.000 1.517.000 1.513.000 1.096.000 1.075.000
Regnskap for  Best Tilbud.No As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 33.000 10.000 860.000 72.000 857.000
Driftskostnader -81.000 -40.000 -373.000 -51.000 -59.000
Driftsresultat -48.000 -30.000 486.000 21.000 798.000
Finansinntekter 3.000 40.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 0 0 0
Finans 3.000 34.000 0 0 0
Resultat før skatt -44.000 5.000 486.000 21.000 798.000
Skattekostnad 0 -1.000 -69.000 0 0
Årsresultat -44.000 3.000 417.000 21.000 798.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000 26.000 26.000 55.000 29.000
Sum omløpsmidler 1.427.000 1.496.000 1.944.000 1.142.000 1.105.000
Sum eiendeler 1.482.000 1.522.000 1.970.000 1.197.000 1.134.000
Sum opptjent egenkapital 1.372.000 1.417.000 1.413.000 996.000 975.000
Sum egenkapital 1.472.000 1.517.000 1.513.000 1.096.000 1.075.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 5.000 457.000 100.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 1.481.000 1.522.000 1.970.000 1.196.000 1.134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 33.000 10.000 860.000 72.000 857.000
Driftsinntekter 33.000 10.000 860.000 72.000 857.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -5.000 0 -319.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -76.000 -40.000 -54.000 -51.000 -58.000
Driftskostnader -81.000 -40.000 -373.000 -51.000 -59.000
Driftsresultat -48.000 -30.000 486.000 21.000 798.000
Finansinntekter 3.000 40.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 0 0 0
Finans 3.000 34.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -44.000 3.000 417.000 21.000 798.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 29.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 29.000 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 29.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 55.000 26.000 26.000 26.000 0
Sum anleggsmidler 55.000 26.000 26.000 55.000 29.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 1.074.000
Andre fordringer 709.000 1.050.000 1.744.000 1.123.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 717.000 446.000 201.000 19.000 8.000
Sum omløpsmidler 1.427.000 1.496.000 1.944.000 1.142.000 1.105.000
Sum eiendeler 1.482.000 1.522.000 1.970.000 1.197.000 1.134.000
Sum opptjent egenkapital 1.372.000 1.417.000 1.413.000 996.000 975.000
Sum egenkapital 1.472.000 1.517.000 1.513.000 1.096.000 1.075.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 1.000 69.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 63.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 0 326.000 100.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 5.000 457.000 100.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 1.481.000 1.522.000 1.970.000 1.196.000 1.134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.418.000 1.491.000 1.487.000 1.042.000 1.046.000
Likviditetsgrad 1 158.6 299.2 4.3 11.4 18.7
Likviditetsgrad 2 158.6 299.2 4.3 11.5 18.8
Soliditet 99.4 99.7 76.8 91.6 94.8
Resultatgrad -145.5 56.5 29.2 93.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.3 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.7 24.7 1.8 70.4
Signatur
05.10.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
05.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex