Birkeland Klinikken As
Juridisk navn:  Birkeland Klinikken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Wojciech Centka Dvergsneskollen 65 Mosfjellveien 21 Fax:
4639 Kristiansand S 4760 Birkeland
Fylke: Kommune:
Aust-Agder Birkenes
Org.nr: 918808647
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/21/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Birkenes Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.78%
Resultat  
  
812%
Egenkapital  
  
1338.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.551.000 1.253.000
Resultat: 356.000 -50.000
Egenkapital: 302.000 21.000
Regnskap for  Birkeland Klinikken As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.551.000 1.253.000
Driftskostnader -1.146.000 -1.258.000
Driftsresultat 405.000 -5.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -49.000 -44.000
Finans -49.000 -44.000
Resultat før skatt 356.000 -50.000
Skattekostnad -75.000 11.000
Årsresultat 281.000 -39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 810.000 878.000
Sum omløpsmidler 474.000 212.000
Sum eiendeler 1.284.000 1.090.000
Sum opptjent egenkapital 242.000 -39.000
Sum egenkapital 302.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 830.000 895.000
Sum kortsiktig gjeld 152.000 174.000
Sum gjeld og egenkapital 1.284.000 1.090.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.551.000 1.253.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.551.000 1.253.000
Varekostnad -27.000 -7.000
Lønninger -542.000 -791.000
Avskrivning -89.000 -65.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -488.000 -395.000
Driftskostnader -1.146.000 -1.258.000
Driftsresultat 405.000 -5.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -49.000 -44.000
Finans -49.000 -44.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 281.000 -39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 14.000 0
Driftsløsøre 795.000 878.000
Sum varige driftsmidler 810.000 878.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 810.000 878.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 4.000
Andre fordringer 50.000 57.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 386.000 137.000
Sum omløpsmidler 474.000 212.000
Sum eiendeler 1.284.000 1.090.000
Sum opptjent egenkapital 242.000 -39.000
Sum egenkapital 302.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 48.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 830.000 895.000
Leverandørgjeld 1.000 1.000
Betalbar skatt 27.000 0
Skyldig offentlige avgifter 66.000 121.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 58.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 152.000 174.000
Sum gjeld og egenkapital 1.284.000 1.090.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 322.000 38.000
Likviditetsgrad 1 3.1 1.2
Likviditetsgrad 2 3.1 1.2
Soliditet 23.5 1.9
Resultatgrad 26.1 -0.4
Rentedekningsgrad 8.3 -0.1
Gjeldsgrad 3.3 50.9
Total kapitalrentabilitet 31.5 -0.5
Signatur
03.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex