Bit For Bit Huset AS
Juridisk navn:  Bit For Bit Huset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32807600
Peder Buchs Gate 3B Peder Buchs Gate 3B Fax: 32807601
3015 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 976206274
Aksjekapital: 519.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/10/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Rg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
30.59%
Resultat  
  
43.63%
Egenkapital  
  
11.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 888.000 680.000 200.000 40.000 411.000
Resultat: 2.976.000 2.072.000 1.593.000 1.788.000 390.000
Egenkapital: 9.217.000 8.293.000 6.337.000 4.752.000 2.940.000
Regnskap for  Bit For Bit Huset AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 888.000 680.000 200.000 40.000 411.000
Driftskostnader -523.000 -338.000 -223.000 -90.000 -305.000
Driftsresultat 364.000 342.000 -24.000 -51.000 106.000
Finansinntekter 2.621.000 1.762.000 1.685.000 1.941.000 302.000
Finanskostnader -8.000 -32.000 -69.000 -103.000 -18.000
Finans 2.613.000 1.730.000 1.616.000 1.838.000 284.000
Resultat før skatt 2.976.000 2.072.000 1.593.000 1.788.000 390.000
Skattekostnad -96.000 -88.000 -8.000 24.000 -26.000
Årsresultat 2.881.000 1.984.000 1.585.000 1.812.000 364.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.095.000 6.836.000 7.166.000 7.138.000 7.120.000
Sum omløpsmidler 4.917.000 4.590.000 3.338.000 3.360.000 1.791.000
Sum eiendeler 11.012.000 11.426.000 10.504.000 10.498.000 8.911.000
Sum opptjent egenkapital 8.698.000 7.774.000 5.818.000 4.233.000 2.421.000
Sum egenkapital 9.217.000 8.293.000 6.337.000 4.752.000 2.940.000
Sum langsiktig gjeld 259.000 251.000 741.000 2.345.000 2.277.000
Sum kortsiktig gjeld 1.536.000 2.883.000 3.427.000 3.402.000 3.695.000
Sum gjeld og egenkapital 11.012.000 11.427.000 10.505.000 10.499.000 8.912.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 888.000 680.000 200.000 40.000 411.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 888.000 680.000 200.000 40.000 411.000
Varekostnad 0 0 -33.000 -33.000 -36.000
Lønninger -415.000 -235.000 0 0 -69.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -102.000 -97.000 -184.000 -51.000 -194.000
Driftskostnader -523.000 -338.000 -223.000 -90.000 -305.000
Driftsresultat 364.000 342.000 -24.000 -51.000 106.000
Finansinntekter 2.621.000 1.762.000 1.685.000 1.941.000 302.000
Finanskostnader -8.000 -32.000 -69.000 -103.000 -18.000
Finans 2.613.000 1.730.000 1.616.000 1.838.000 284.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.881.000 1.984.000 1.585.000 1.812.000 364.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 3.000 26.000 34.000 10.000
Fast eiendom 8.000 14.000 20.000 27.000 33.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.000 14.000 20.000 27.000 33.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.086.000 6.819.000 7.119.000 7.078.000 7.078.000
Sum anleggsmidler 6.095.000 6.836.000 7.166.000 7.138.000 7.120.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 922.000 245.000 233.000 218.000 670.000
Andre fordringer 2.401.000 750.000 0 1.000 61.000
Sum investeringer 658.000 658.000 790.000 771.000 621.000
Kasse, bank 936.000 1.887.000 531.000 466.000 168.000
Sum omløpsmidler 4.917.000 4.590.000 3.338.000 3.360.000 1.791.000
Sum eiendeler 11.012.000 11.426.000 10.504.000 10.498.000 8.911.000
Sum opptjent egenkapital 8.698.000 7.774.000 5.818.000 4.233.000 2.421.000
Sum egenkapital 9.217.000 8.293.000 6.337.000 4.752.000 2.940.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 222.000 37.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 259.000 251.000 741.000 2.345.000 2.277.000
Leverandørgjeld 2.000 6.000 0 11.000 94.000
Betalbar skatt 91.000 56.000 0 0 29.000
Skyldig offentlige avgifter 189.000 272.000 16.000 2.000 153.000
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 2.511.000 3.410.000 3.389.000 3.420.000
Sum kortsiktig gjeld 1.536.000 2.883.000 3.427.000 3.402.000 3.695.000
Sum gjeld og egenkapital 11.012.000 11.427.000 10.505.000 10.499.000 8.912.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.381.000 1.707.000 -89.000 -42.000 -1.904.000
Likviditetsgrad 1 3.2 1.6 1 1.0 0.5
Likviditetsgrad 2 3.2 1.6 1 1.0 0.5
Soliditet 83.7 72.6 60.3 45.3 33.0
Resultatgrad 4 50.3 -127.5 25.8
Rentedekningsgrad 45.5 10.7 -0.3 18.3 22.7
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.7 1.2 2.0
Total kapitalrentabilitet 27.1 18.4 15.8 18.0 4.6
Signatur
23.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.09.2011
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex