Bjørk Snekkering
Juridisk navn:  Bjørk Snekkering
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Langbakkdalen 41 Langbakkdalen 41 Fax:
8014 Bodø 8014 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 911558149
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/16/2013
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Gode Tall As
Utvikling:
Omsetning  
  
106.1%
Resultat  
  
104.08%
Egenkapital  
  
4.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013
Omsetning: 2.096.000 1.017.000
Resultat: 6.000 -147.000
Egenkapital: -141.000 -147.000
Regnskap for  Bjørk Snekkering
Resultat 2014 2013
Driftsinntekter 2.096.000 1.017.000
Driftskostnader -2.078.000 -1.161.000
Driftsresultat 17.000 -144.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -11.000 -3.000
Finans -11.000 -3.000
Resultat før skatt 6.000 -147.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 6.000 -147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 425.000 165.000
Sum eiendeler 425.000 165.000
Sum opptjent egenkapital -141.000 -147.000
Sum egenkapital -141.000 -147.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 566.000 312.000
Sum gjeld og egenkapital 425.000 165.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.096.000 1.017.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.096.000 1.017.000
Varekostnad -134.000 -57.000
Lønninger -1.550.000 -1.037.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -394.000 -67.000
Driftskostnader -2.078.000 -1.161.000
Driftsresultat 17.000 -144.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -11.000 -3.000
Finans -11.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 6.000 -147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 150.000 70.000
Andre fordringer 51.000 84.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 224.000 12.000
Sum omløpsmidler 425.000 165.000
Sum eiendeler 425.000 165.000
Sum opptjent egenkapital -141.000 -147.000
Sum egenkapital -141.000 -147.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 35.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 378.000 162.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 153.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 566.000 312.000
Sum gjeld og egenkapital 425.000 165.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -141.000 -147.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6
Soliditet -33.2 -89.1
Resultatgrad 0.8 -14.2
Rentedekningsgrad 1.5 -48.0
Gjeldsgrad -4.0 -2.1
Total kapitalrentabilitet 4.0 -87.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex