Boligservice AS
Juridisk navn:  Boligservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75770403
Oppeid Oppeid Fax: 75770424
8294 Hamarøy 8294 Hamarøy
Fylke: Kommune:
Nordland Hamarøy 
Org.nr: 957508979
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 2/9/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Regnskapsfører: Øko.Net As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.25%
Resultat  
  
-103.56%
Egenkapital  
  
-2.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.164.000 21.060.000 19.275.000 22.344.000 19.215.000
Resultat: -8.000 225.000 697.000 1.826.000 622.000
Egenkapital: 5.128.000 5.235.000 5.011.000 4.822.000 3.452.000
Regnskap for  Boligservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.164.000 21.060.000 19.275.000 22.344.000 19.215.000
Driftskostnader -19.988.000 -20.620.000 -18.324.000 -20.151.000 -18.126.000
Driftsresultat 177.000 440.000 951.000 2.194.000 1.089.000
Finansinntekter 74.000 61.000 64.000 37.000 21.000
Finanskostnader -259.000 -277.000 -317.000 -405.000 -487.000
Finans -185.000 -216.000 -253.000 -368.000 -466.000
Resultat før skatt -8.000 225.000 697.000 1.826.000 622.000
Skattekostnad -99.000 0 -309.000 -355.000 -195.000
Årsresultat -107.000 225.000 388.000 1.470.000 428.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.489.000 5.525.000 5.938.000 6.232.000 6.063.000
Sum omløpsmidler 5.980.000 6.810.000 6.621.000 5.444.000 5.252.000
Sum eiendeler 11.469.000 12.335.000 12.559.000 11.676.000 11.315.000
Sum opptjent egenkapital 5.028.000 5.135.000 4.911.000 4.722.000 3.352.000
Sum egenkapital 5.128.000 5.235.000 5.011.000 4.822.000 3.452.000
Sum langsiktig gjeld 3.546.000 3.756.000 4.387.000 4.895.000 5.664.000
Sum kortsiktig gjeld 2.795.000 3.344.000 3.162.000 1.960.000 2.200.000
Sum gjeld og egenkapital 11.469.000 12.335.000 12.560.000 11.677.000 11.316.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.691.000 20.509.000 18.893.000 22.635.000 19.827.000
Andre inntekter -527.000 551.000 382.000 -291.000 -612.000
Driftsinntekter 20.164.000 21.060.000 19.275.000 22.344.000 19.215.000
Varekostnad -13.187.000 -13.498.000 -11.328.000 -13.958.000 -11.528.000
Lønninger -4.416.000 -4.432.000 -4.237.000 -3.858.000 -4.040.000
Avskrivning -541.000 -490.000 -491.000 -490.000 -528.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.844.000 -2.200.000 -2.268.000 -1.845.000 -2.030.000
Driftskostnader -19.988.000 -20.620.000 -18.324.000 -20.151.000 -18.126.000
Driftsresultat 177.000 440.000 951.000 2.194.000 1.089.000
Finansinntekter 74.000 61.000 64.000 37.000 21.000
Finanskostnader -259.000 -277.000 -317.000 -405.000 -487.000
Finans -185.000 -216.000 -253.000 -368.000 -466.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 -100.000 -100.000
Årsresultat -107.000 225.000 388.000 1.470.000 428.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.125.000 3.352.000 3.579.000 3.675.000 3.868.000
Maskiner anlegg 763.000 493.000 603.000 734.000 795.000
Driftsløsøre 244.000 363.000 484.000 608.000 731.000
Sum varige driftsmidler 4.133.000 4.209.000 4.666.000 5.017.000 5.395.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.357.000 1.316.000 1.272.000 1.215.000 668.000
Sum anleggsmidler 5.489.000 5.525.000 5.938.000 6.232.000 6.063.000
Varebeholdning 2.834.000 3.482.000 3.379.000 2.943.000 3.192.000
Kundefordringer 1.942.000 1.967.000 2.178.000 1.939.000 1.406.000
Andre fordringer 851.000 652.000 728.000 448.000 254.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 353.000 709.000 336.000 115.000 400.000
Sum omløpsmidler 5.980.000 6.810.000 6.621.000 5.444.000 5.252.000
Sum eiendeler 11.469.000 12.335.000 12.559.000 11.676.000 11.315.000
Sum opptjent egenkapital 5.028.000 5.135.000 4.911.000 4.722.000 3.352.000
Sum egenkapital 5.128.000 5.235.000 5.011.000 4.822.000 3.452.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 20.000 0
Sum langsiktig gjeld 3.546.000 3.756.000 4.387.000 4.895.000 5.664.000
Leverandørgjeld 1.170.000 2.066.000 1.426.000 331.000 535.000
Betalbar skatt 99.000 0 309.000 355.000 195.000
Skyldig offentlige avgifter 579.000 363.000 523.000 519.000 704.000
Utbytte 0 0 -200.000 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 948.000 915.000 704.000 635.000 667.000
Sum kortsiktig gjeld 2.795.000 3.344.000 3.162.000 1.960.000 2.200.000
Sum gjeld og egenkapital 11.469.000 12.335.000 12.560.000 11.677.000 11.316.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.185.000 3.466.000 3.459.000 3.484.000 3.052.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2 2 2.8 2.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1 1.3 1.0
Soliditet 44.7 42.4 39.9 41.3 30.5
Resultatgrad 0.9 2.1 4.9 9.8 5.7
Rentedekningsgrad 0.7 1.6 3 5.5 2.3
Gjeldsgrad 1.2 1.4 1.5 1.4 2.3
Total kapitalrentabilitet 2.2 4.1 8.1 19.1 9.8
Signatur
04.01.2013
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex