Bonbori As
Juridisk navn:  Bonbori As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Husøyna 30 Husøyna 30 Fax:
5947 Fedje 5947 Fedje
Fylke: Kommune:
Hordaland Fedje
Org.nr: 917220506
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 4/27/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-105.12%
Resultat  
  
-67.92%
Egenkapital  
  
-94.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: -45.000 879.000 678.000
Resultat: -178.000 -106.000 -132.000
Egenkapital: -366.000 -188.000 -82.000
Regnskap for  Bonbori As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter -45.000 879.000 678.000
Driftskostnader -88.000 -977.000 -810.000
Driftsresultat -132.000 -98.000 -132.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -45.000 -9.000 0
Finans -45.000 -9.000 0
Resultat før skatt -178.000 -106.000 -132.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -178.000 -106.000 -132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 90.000 90.000
Sum omløpsmidler 4.000 87.000 116.000
Sum eiendeler 4.000 177.000 206.000
Sum opptjent egenkapital -416.000 -238.000 -132.000
Sum egenkapital -366.000 -188.000 -82.000
Sum langsiktig gjeld 0 9.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 370.000 356.000 212.000
Sum gjeld og egenkapital 4.000 177.000 206.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.000 835.000 678.000
Andre inntekter -60.000 44.000 0
Driftsinntekter -45.000 879.000 678.000
Varekostnad -45.000 -363.000 -361.000
Lønninger 0 -421.000 -228.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -193.000 -221.000
Driftskostnader -88.000 -977.000 -810.000
Driftsresultat -132.000 -98.000 -132.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -45.000 -9.000 0
Finans -45.000 -9.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -178.000 -106.000 -132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 30.000 30.000
Sum Immatrielle midler 0 30.000 30.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 60.000 60.000
Sum varige driftsmidler 0 60.000 60.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 90.000 90.000
Varebeholdning 0 35.000 35.000
Kundefordringer 0 11.000 12.000
Andre fordringer 0 -12.000 -1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.000 54.000 71.000
Sum omløpsmidler 4.000 87.000 116.000
Sum eiendeler 4.000 177.000 206.000
Sum opptjent egenkapital -416.000 -238.000 -132.000
Sum egenkapital -366.000 -188.000 -82.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 9.000 76.000
Leverandørgjeld -1.000 -34.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 114.000 69.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 365.000 276.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 370.000 356.000 212.000
Sum gjeld og egenkapital 4.000 177.000 206.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -366.000 -269.000 -96.000
Likviditetsgrad 1 0 0.2 0.5
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.4
Soliditet -106.2 -39.8
Resultatgrad 293.3 -11.1 -19.5
Rentedekningsgrad -2.9 -10.9
Gjeldsgrad -1.9 -3.5
Total kapitalrentabilitet -55.4 -64.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex