Bondens Kasse As
Juridisk navn:  Bondens Kasse As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40144030
E-Verk Smedasundet 98 E-Verk Smedasundet 98 Fax:
5525 Haugesund 5525 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 917278997
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/1/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Deloitte Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
76.07%
Egenkapital  
  
-7.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 899.000 969.000
Resultat: -28.000 -117.000 -308.000
Egenkapital: -423.000 -395.000 -204.000
Regnskap for  Bondens Kasse As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 899.000 969.000
Driftskostnader -28.000 -1.011.000 -1.275.000
Driftsresultat -28.000 -112.000 -307.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -5.000 -1.000
Finans -1.000 -5.000 -1.000
Resultat før skatt -28.000 -117.000 -308.000
Skattekostnad 0 -74.000 74.000
Årsresultat -28.000 -191.000 -234.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 74.000
Sum omløpsmidler 9.000 15.000 151.000
Sum eiendeler 9.000 15.000 225.000
Sum opptjent egenkapital -453.000 -425.000 -234.000
Sum egenkapital -423.000 -395.000 -204.000
Sum langsiktig gjeld 307.000 293.000 0
Sum kortsiktig gjeld 124.000 117.000 428.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 15.000 224.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 899.000 969.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 899.000 969.000
Varekostnad -1.000 -649.000 -730.000
Lønninger 0 0 -151.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -362.000 -394.000
Driftskostnader -28.000 -1.011.000 -1.275.000
Driftsresultat -28.000 -112.000 -307.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -5.000 -1.000
Finans -1.000 -5.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -28.000 -191.000 -234.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 74.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 74.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 3.000 11.000 91.000
Andre fordringer 0 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.000 4.000 56.000
Sum omløpsmidler 9.000 15.000 151.000
Sum eiendeler 9.000 15.000 225.000
Sum opptjent egenkapital -453.000 -425.000 -234.000
Sum egenkapital -423.000 -395.000 -204.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 307.000 293.000 0
Leverandørgjeld 93.000 86.000 349.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 25.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 31.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 124.000 117.000 428.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 15.000 224.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -115.000 -102.000 -277.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.4
Soliditet -5287.5 -2633.3 -91.1
Resultatgrad -12.5 -31.7
Rentedekningsgrad -22.4
Gjeldsgrad -2.1
Total kapitalrentabilitet -746.7 -137.1
Signatur
08.06.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex