Bopjazz AS
Juridisk navn:  Bopjazz AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94058917
Postboks 116 C. J. Hambros Plass 5 Fax: 22426026
1901 Fetsund 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 977171512
Aksjekapital: 42.500 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 1/10/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Unic Revisjon As
Regnskapsfører: Økolab As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.8%
Resultat  
  
-70.42%
Egenkapital  
  
-11.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.957.000 10.570.000 10.567.000 10.379.000 9.932.000
Resultat: 260.000 879.000 479.000 519.000 129.000
Egenkapital: 378.000 426.000 567.000 696.000 176.000
Regnskap for  Bopjazz AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.957.000 10.570.000 10.567.000 10.379.000 9.932.000
Driftskostnader -9.696.000 -9.702.000 -10.086.000 -9.805.000 -9.755.000
Driftsresultat 260.000 868.000 481.000 574.000 177.000
Finansinntekter 0 16.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader 0 -4.000 -4.000 -56.000 -52.000
Finans 0 12.000 -2.000 -54.000 -48.000
Resultat før skatt 260.000 879.000 479.000 519.000 129.000
Skattekostnad -66.000 -224.000 -83.000 0 0
Årsresultat 194.000 655.000 396.000 519.000 129.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 657.000 628.000 747.000 223.000 183.000
Sum omløpsmidler 1.293.000 1.882.000 2.426.000 1.943.000 966.000
Sum eiendeler 1.950.000 2.510.000 3.173.000 2.166.000 1.149.000
Sum opptjent egenkapital 338.000 386.000 142.000 271.000 -249.000
Sum egenkapital 378.000 426.000 567.000 696.000 176.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.571.000 2.084.000 2.607.000 1.470.000 972.000
Sum gjeld og egenkapital 1.949.000 2.510.000 3.174.000 2.166.000 1.148.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.957.000 10.580.000 10.469.000 9.772.000 9.296.000
Andre inntekter 0 -10.000 98.000 607.000 635.000
Driftsinntekter 9.957.000 10.570.000 10.567.000 10.379.000 9.932.000
Varekostnad -3.349.000 -3.395.000 -3.388.000 -3.990.000 -3.798.000
Lønninger -3.207.000 -3.120.000 -3.269.000 -3.173.000 -2.808.000
Avskrivning -122.000 -118.000 -90.000 -77.000 -144.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.018.000 -3.069.000 -3.339.000 -2.565.000 -3.005.000
Driftskostnader -9.696.000 -9.702.000 -10.086.000 -9.805.000 -9.755.000
Driftsresultat 260.000 868.000 481.000 574.000 177.000
Finansinntekter 0 16.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader 0 -4.000 -4.000 -56.000 -52.000
Finans 0 12.000 -2.000 -54.000 -48.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -242.000 -282.000 -525.000 0 0
Årsresultat 194.000 655.000 396.000 519.000 129.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 39.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 303.000 275.000 394.000 184.000 183.000
Sum varige driftsmidler 303.000 275.000 394.000 223.000 183.000
Sum finansielle anleggsmidler 353.000 353.000 353.000 0 0
Sum anleggsmidler 657.000 628.000 747.000 223.000 183.000
Varebeholdning 461.000 377.000 252.000 164.000 207.000
Kundefordringer 33.000 98.000 48.000 26.000 247.000
Andre fordringer 455.000 510.000 1.017.000 884.000 237.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 574.000 897.000 1.109.000 869.000 274.000
Sum omløpsmidler 1.293.000 1.882.000 2.426.000 1.943.000 966.000
Sum eiendeler 1.950.000 2.510.000 3.173.000 2.166.000 1.149.000
Sum opptjent egenkapital 338.000 386.000 142.000 271.000 -249.000
Sum egenkapital 378.000 426.000 567.000 696.000 176.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 614.000 831.000 799.000 354.000 231.000
Betalbar skatt 66.000 224.000 83.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 544.000 498.000 449.000 688.000 388.000
Utbytte -242.000 -282.000 -525.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 347.000 532.000 751.000 428.000 353.000
Sum kortsiktig gjeld 1.571.000 2.084.000 2.607.000 1.470.000 972.000
Sum gjeld og egenkapital 1.949.000 2.510.000 3.174.000 2.166.000 1.148.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -278.000 -202.000 -181.000 473.000 -6.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 0.9 1.3 1.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.8 1.3 0.8
Soliditet 19.4 1 17.9 32.1 15.3
Resultatgrad 2.6 8.2 4.6 5.5 1.8
Rentedekningsgrad 2 120.3 10.3 3.5
Gjeldsgrad 4.2 4.9 4.6 2.1 5.5
Total kapitalrentabilitet 13.3 35.2 15.2 26.6 15.8
Signatur
14.06.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex