Borgund Invest AS
Juridisk navn:  Borgund Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70113900
Postboks 705 Apotekerg 9 Fax: 70113901
6001 Ålesund 6004 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 975950131
Aksjekapital: 998.400 NOK
Etableringsdato: 8/2/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.46%
Resultat  
  
21.49%
Egenkapital  
  
-9.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 359.000 574.000 932.000 255.000 5.642.000
Resultat: -687.000 -875.000 588.000 1.602.000 -2.639.000
Egenkapital: 6.256.000 6.943.000 7.818.000 7.230.000 5.778.000
Regnskap for  Borgund Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 359.000 574.000 932.000 255.000 5.642.000
Driftskostnader -1.085.000 -878.000 -1.673.000 -1.164.000 -8.932.000
Driftsresultat -726.000 -305.000 -741.000 -909.000 -3.290.000
Finansinntekter 288.000 663.000 1.628.000 2.752.000 1.370.000
Finanskostnader -249.000 -1.233.000 -299.000 -240.000 -719.000
Finans 39.000 -570.000 1.329.000 2.512.000 651.000
Resultat før skatt -687.000 -875.000 588.000 1.602.000 -2.639.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -687.000 -875.000 588.000 1.602.000 -2.639.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.142.000 7.166.000 7.543.000 7.543.000 5.669.000
Sum omløpsmidler 3.099.000 4.322.000 4.215.000 3.447.000 3.490.000
Sum eiendeler 10.241.000 11.488.000 11.758.000 10.990.000 9.159.000
Sum opptjent egenkapital 3.751.000 4.438.000 5.313.000 4.725.000 3.273.000
Sum egenkapital 6.256.000 6.943.000 7.818.000 7.230.000 5.778.000
Sum langsiktig gjeld 891.000 1.250.000 1.500.000 2.000.000 2.376.000
Sum kortsiktig gjeld 3.093.000 3.296.000 2.440.000 1.760.000 1.005.000
Sum gjeld og egenkapital 10.240.000 11.489.000 11.758.000 10.990.000 9.159.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 660.000 0 0
Andre inntekter 359.000 574.000 272.000 255.000 5.642.000
Driftsinntekter 359.000 574.000 932.000 255.000 5.642.000
Varekostnad -1.062.000 -846.000 -1.647.000 -1.137.000 -8.907.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -32.000 -26.000 -27.000 -25.000
Driftskostnader -1.085.000 -878.000 -1.673.000 -1.164.000 -8.932.000
Driftsresultat -726.000 -305.000 -741.000 -909.000 -3.290.000
Finansinntekter 288.000 663.000 1.628.000 2.752.000 1.370.000
Finanskostnader -249.000 -1.233.000 -299.000 -240.000 -719.000
Finans 39.000 -570.000 1.329.000 2.512.000 651.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -687.000 -875.000 588.000 1.602.000 -2.639.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000
Sum varige driftsmidler 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.074.000 7.098.000 7.476.000 7.476.000 5.601.000
Sum anleggsmidler 7.142.000 7.166.000 7.543.000 7.543.000 5.669.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 288.000 605.000 1.569.000 928.000 1.063.000
Sum investeringer 2.804.000 3.695.000 2.599.000 2.517.000 2.415.000
Kasse, bank 7.000 22.000 47.000 2.000 12.000
Sum omløpsmidler 3.099.000 4.322.000 4.215.000 3.447.000 3.490.000
Sum eiendeler 10.241.000 11.488.000 11.758.000 10.990.000 9.159.000
Sum opptjent egenkapital 3.751.000 4.438.000 5.313.000 4.725.000 3.273.000
Sum egenkapital 6.256.000 6.943.000 7.818.000 7.230.000 5.778.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.862.000 2.526.000 1.576.000 1.660.000 1.005.000
Sum langsiktig gjeld 891.000 1.250.000 1.500.000 2.000.000 2.376.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.231.000 769.000 865.000 100.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.093.000 3.296.000 2.440.000 1.760.000 1.005.000
Sum gjeld og egenkapital 10.240.000 11.489.000 11.758.000 10.990.000 9.159.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.000 1.026.000 1.775.000 1.687.000 2.485.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 1.7 2.0 3.5
Likviditetsgrad 2 1 1.3 1.7 2.0 3.5
Soliditet 61.1 60.4 66.5 65.8 63.1
Resultatgrad -202.2 -53.1 -79.5 -356.5 -58.3
Rentedekningsgrad -2.9 -0.2 -2.5 7.7 -2.7
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.5 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet -4.3 3.1 7.5 16.8 -21.0
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex