Box Fresh As
Juridisk navn:  Box Fresh As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92494922
Norwegian Fashion Center Rom 5F-02 Snarøyveien 30L Romnummer 5S-02 Snarøyveien 30 Fax:
1360 Fornebu 1360 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 914277671
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/22/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
24.93%
Resultat  
  
460%
Egenkapital  
  
300%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.240.000 1.793.000 1.565.000 757.000
Resultat: 36.000 -10.000 135.000 -110.000
Egenkapital: 36.000 9.000 19.000 -83.000
Regnskap for  Box Fresh As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.240.000 1.793.000 1.565.000 757.000
Driftskostnader -2.205.000 -1.797.000 -1.413.000 -868.000
Driftsresultat 36.000 -5.000 152.000 -111.000
Finansinntekter 0 0 -17.000 0
Finanskostnader 0 -6.000 0 0
Finans 0 -6.000 -17.000 0
Resultat før skatt 36.000 -10.000 135.000 -110.000
Skattekostnad -8.000 0 -32.000 0
Årsresultat 28.000 -10.000 102.000 -111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 10.000 0 0
Sum omløpsmidler 226.000 351.000 404.000 282.000
Sum eiendeler 236.000 361.000 404.000 282.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 -21.000 -113.000 -113.000
Sum egenkapital 36.000 9.000 19.000 -83.000
Sum langsiktig gjeld 211.000 211.000 211.000 362.000
Sum kortsiktig gjeld -11.000 142.000 174.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 236.000 362.000 404.000 282.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.240.000 1.793.000 1.565.000 757.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.240.000 1.793.000 1.565.000 757.000
Varekostnad -1.004.000 -829.000 -855.000 -622.000
Lønninger -256.000 -308.000 -263.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -857.000 -660.000 -295.000 -246.000
Driftskostnader -2.205.000 -1.797.000 -1.413.000 -868.000
Driftsresultat 36.000 -5.000 152.000 -111.000
Finansinntekter 0 0 -17.000 0
Finanskostnader 0 -6.000 0 0
Finans 0 -6.000 -17.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 -10.000 102.000 -111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 10.000 0 0
Sum varige driftsmidler 10.000 10.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 10.000 0 0
Varebeholdning 25.000 114.000 79.000 158.000
Kundefordringer 67.000 46.000 47.000 48.000
Andre fordringer 9.000 136.000 207.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 125.000 56.000 72.000 69.000
Sum omløpsmidler 226.000 351.000 404.000 282.000
Sum eiendeler 236.000 361.000 404.000 282.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 -21.000 -113.000 -113.000
Sum egenkapital 36.000 9.000 19.000 -83.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 211.000 211.000 211.000 362.000
Leverandørgjeld 6.000 148.000 152.000 9.000
Betalbar skatt 7.000 -1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter -24.000 -38.000 22.000 -5.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 33.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld -11.000 142.000 174.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 236.000 362.000 404.000 282.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 237.000 209.000 230.000 279.000
Likviditetsgrad 1 -20.5 2.5 2.3 94.0
Likviditetsgrad 2 -18.3 1.7 1.9 41.4
Soliditet 15.3 2.5 4.7 -29.4
Resultatgrad 1.6 -0.3 9.7 -14.7
Rentedekningsgrad -0.8
Gjeldsgrad 5.6 39.2 20.3 -4.4
Total kapitalrentabilitet 15.3 -1.4 33.4 -39.4
Signatur
20.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex