Brandvik As
Juridisk navn:  Brandvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95706258
Sjursavegen 51 Sjursavegen 51 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 917692165
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/24/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
169.98%
Resultat  
  
650%
Egenkapital  
  
1895.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 3.310.000 1.226.000 336.000
Resultat: 517.000 -94.000 104.000
Egenkapital: 377.000 -21.000 98.000
Regnskap for  Brandvik As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.310.000 1.226.000 336.000
Driftskostnader -2.721.000 -1.321.000 -232.000
Driftsresultat 589.000 -94.000 104.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -72.000 0 0
Finans -72.000 0 0
Resultat før skatt 517.000 -94.000 104.000
Skattekostnad -119.000 -25.000 -51.000
Årsresultat 398.000 -119.000 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.425.000 1.897.000 28.000
Sum omløpsmidler 701.000 571.000 228.000
Sum eiendeler 3.126.000 2.468.000 256.000
Sum opptjent egenkapital 333.000 -66.000 53.000
Sum egenkapital 377.000 -21.000 98.000
Sum langsiktig gjeld 2.262.000 1.586.000 0
Sum kortsiktig gjeld 486.000 903.000 158.000
Sum gjeld og egenkapital 3.125.000 2.467.000 255.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.310.000 1.226.000 336.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.310.000 1.226.000 336.000
Varekostnad -192.000 0 0
Lønninger -1.533.000 -925.000 -192.000
Avskrivning -249.000 -42.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -747.000 -354.000 -33.000
Driftskostnader -2.721.000 -1.321.000 -232.000
Driftsresultat 589.000 -94.000 104.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -72.000 0 0
Finans -72.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 398.000 -119.000 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 307.000 22.000 28.000
Driftsløsøre 2.117.000 1.874.000 0
Sum varige driftsmidler 2.425.000 1.897.000 28.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.425.000 1.897.000 28.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 569.000 239.000 36.000
Andre fordringer 37.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 94.000 332.000 192.000
Sum omløpsmidler 701.000 571.000 228.000
Sum eiendeler 3.126.000 2.468.000 256.000
Sum opptjent egenkapital 333.000 -66.000 53.000
Sum egenkapital 377.000 -21.000 98.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.262.000 1.586.000 0
Leverandørgjeld 9.000 502.000 0
Betalbar skatt 169.000 51.000 51.000
Skyldig offentlige avgifter 148.000 251.000 87.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 160.000 98.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 486.000 903.000 158.000
Sum gjeld og egenkapital 3.125.000 2.467.000 255.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 215.000 -332.000 70.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 0.6 1.4
Soliditet 12.1 -0.9 38.3
Resultatgrad 17.8 -7.7 3
Rentedekningsgrad 8.2
Gjeldsgrad 7.3 -118.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 18.8 -3.8 40.6
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex