Briskeby Media AS
Juridisk navn:  Briskeby Media AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62519780
Postboks 4263 Østregate 61 Fax: 62519781
2307 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Hedmark Hamar
Org.nr: 956984947
Aksjekapital: 1.770.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 02.01.1990
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25,49%
Resultat  
  
166,24%
Egenkapital  
  
22,5%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 23.899.000 19.044.000 19.010.000 20.275.000 26.410.000
Resultat: 614.000 -927.000 -3.951.000 -495.000 801.000
Egenkapital: -2.525.000 -3.258.000 -3.401.000 551.000 1.050.000
Regnskap for  Briskeby Media AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 23.899.000 19.044.000 19.010.000 20.275.000 26.410.000
Driftskostnader -23.228.000 -19.700.000 -21.092.000 -20.587.000 -25.221.000
Driftsresultat 671.000 -655.000 -2.082.000 -311.000 1.188.000
Finansinntekter 231.000 95.000 64.000 53.000 3.000
Finanskostnader -288.000 -367.000 -1.933.000 -237.000 -391.000
Finans -57.000 -272.000 -1.869.000 -184.000 -388.000
Resultat før skatt 614.000 -927.000 -3.951.000 -495.000 801.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -273.000
Årsresultat 614.000 -927.000 -3.951.000 -495.000 528.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 222.000 528.000 642.000 2.214.000 2.553.000
Sum omløpsmidler 3.946.000 3.705.000 4.297.000 8.312.000 7.339.000
Sum eiendeler 4.168.000 4.233.000 4.939.000 10.526.000 9.892.000
Sum opptjent egenkapital -4.395.000 -5.028.000 -4.101.000 -149.000 350.000
Sum egenkapital -2.525.000 -3.258.000 -3.401.000 551.000 1.050.000
Sum langsiktig gjeld 3.225.000 3.198.000 3.820.000 2.184.000 2.700.000
Sum kortsiktig gjeld 3.468.000 4.293.000 4.520.000 7.792.000 6.142.000
Sum gjeld og egenkapital 4.168.000 4.233.000 4.939.000 10.527.000 9.892.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.857.000 19.044.000 19.010.000 20.221.000 26.315.000
Andre inntekter 42.000 0 0 54.000 95.000
Driftsinntekter 23.899.000 19.044.000 19.010.000 20.275.000 26.410.000
Varekostnad -15.410.000 -12.623.000 -13.659.000 -13.846.000 -18.163.000
Lønninger -4.932.000 -4.890.000 -4.406.000 -4.214.000 -4.601.000
Avskrivning -106.000 -115.000 -117.000 -84.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.780.000 -2.072.000 -2.910.000 -2.443.000 -2.393.000
Driftskostnader -23.228.000 -19.700.000 -21.092.000 -20.587.000 -25.221.000
Driftsresultat 671.000 -655.000 -2.082.000 -311.000 1.188.000
Finansinntekter 231.000 95.000 64.000 53.000 3.000
Finanskostnader -288.000 -367.000 -1.933.000 -237.000 -391.000
Finans -57.000 -272.000 -1.869.000 -184.000 -388.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -550.000
Årsresultat 614.000 -927.000 -3.951.000 -495.000 528.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 222.000 328.000 442.000 352.000 436.000
Sum varige driftsmidler 222.000 328.000 442.000 352.000 436.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 200.000 200.000 1.862.000 2.117.000
Sum anleggsmidler 222.000 528.000 642.000 2.214.000 2.553.000
Varebeholdning 1.030.000 1.189.000 958.000 2.471.000 1.730.000
Kundefordringer 2.280.000 2.181.000 2.398.000 5.434.000 4.753.000
Andre fordringer 414.000 166.000 290.000 185.000 605.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 222.000 170.000 651.000 222.000 251.000
Sum omløpsmidler 3.946.000 3.705.000 4.297.000 8.312.000 7.339.000
Sum eiendeler 4.168.000 4.233.000 4.939.000 10.526.000 9.892.000
Sum opptjent egenkapital -4.395.000 -5.028.000 -4.101.000 -149.000 350.000
Sum egenkapital -2.525.000 -3.258.000 -3.401.000 551.000 1.050.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 283.000 743.000 6.000 1.287.000 913.000
Sum langsiktig gjeld 3.225.000 3.198.000 3.820.000 2.184.000 2.700.000
Leverandørgjeld 1.454.000 2.305.000 3.135.000 3.266.000 2.513.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 162.000
Skyldig offentlige avgifter 978.000 509.000 722.000 1.557.000 897.000
Utbytte 0 0 0 0 -550.000
Annen kortsiktig gjeld 753.000 735.000 657.000 1.683.000 1.656.000
Sum kortsiktig gjeld 3.468.000 4.293.000 4.520.000 7.792.000 6.142.000
Sum gjeld og egenkapital 4.168.000 4.233.000 4.939.000 10.527.000 9.892.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 478.000 -588.000 -223.000 520.000 1.197.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 1.0 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.8 0.8 1.0
Soliditet -60.6 -77.0 -68.9 5.2 10.6
Resultatgrad 2.8 -3.4 -11.0 -1.5 4.5
Rentedekningsgrad 2.3 -1.5 -1.0 -1.1 3.0
Gjeldsgrad -2.7 -2.3 -2.5 18.1 8.4
Total kapitalrentabilitet 21.6 -13.2 -40.9 -2.5 12.0
Signatur
22.04.2016
SIGNATUR HVER FOR SEG
KOLLSHAUGEN STEIN
LØKKEN TOM
Prokurister
22.04.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex