Briskeby Media AS
Juridisk navn:  Briskeby Media AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62519780
Postboks 4263 Østregate 61 Fax: 62519781
2307 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Hedmark Hamar
Org.nr: 956984947
Aksjekapital: 700.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/2/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kjøs Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.99%
Resultat  
  
-8.14%
Egenkapital  
  
-22.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 26.410.000 24.012.000 17.698.000 16.263.000 20.245.000
Resultat: 801.000 872.000 215.000 -1.497.000 821.000
Egenkapital: 1.050.000 1.356.000 607.000 92.000 1.453.000
Regnskap for  Briskeby Media AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 26.410.000 24.012.000 17.698.000 16.263.000 20.245.000
Driftskostnader -25.221.000 -23.045.000 -17.279.000 -17.572.000 -20.074.000
Driftsresultat 1.188.000 967.000 420.000 -1.308.000 171.000
Finansinntekter 3.000 192.000 214.000 100.000 890.000
Finanskostnader -391.000 -286.000 -419.000 -289.000 -240.000
Finans -388.000 -94.000 -205.000 -189.000 650.000
Resultat før skatt 801.000 872.000 215.000 -1.497.000 821.000
Skattekostnad -273.000 0 0 135.000 -32.000
Årsresultat 528.000 872.000 215.000 -1.362.000 789.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.553.000 2.411.000 2.486.000 3.305.000 2.441.000
Sum omløpsmidler 7.339.000 6.539.000 6.304.000 3.716.000 5.169.000
Sum eiendeler 9.892.000 8.950.000 8.790.000 7.021.000 7.610.000
Sum opptjent egenkapital 350.000 656.000 -93.000 -308.000 1.053.000
Sum egenkapital 1.050.000 1.356.000 607.000 92.000 1.453.000
Sum langsiktig gjeld 2.700.000 2.875.000 3.303.000 2.481.000 1.727.000
Sum kortsiktig gjeld 6.142.000 4.718.000 4.880.000 4.448.000 4.430.000
Sum gjeld og egenkapital 9.892.000 8.949.000 8.790.000 7.021.000 7.610.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.315.000 23.918.000 17.617.000 16.228.000 20.203.000
Andre inntekter 95.000 94.000 81.000 36.000 42.000
Driftsinntekter 26.410.000 24.012.000 17.698.000 16.263.000 20.245.000
Varekostnad -18.163.000 -16.960.000 -11.955.000 -11.608.000 -13.877.000
Lønninger -4.601.000 -3.660.000 -2.900.000 -3.188.000 -3.526.000
Avskrivning -64.000 -101.000 -106.000 -140.000 -101.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.393.000 -2.324.000 -2.318.000 -2.636.000 -2.570.000
Driftskostnader -25.221.000 -23.045.000 -17.279.000 -17.572.000 -20.074.000
Driftsresultat 1.188.000 967.000 420.000 -1.308.000 171.000
Finansinntekter 3.000 192.000 214.000 100.000 890.000
Finanskostnader -391.000 -286.000 -419.000 -289.000 -240.000
Finans -388.000 -94.000 -205.000 -189.000 650.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -550.000 0 0 0 0
Årsresultat 528.000 872.000 215.000 -1.362.000 789.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 436.000 130.000 231.000 383.000 523.000
Sum varige driftsmidler 436.000 130.000 231.000 383.000 523.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.117.000 2.280.000 2.255.000 2.922.000 1.918.000
Sum anleggsmidler 2.553.000 2.411.000 2.486.000 3.305.000 2.441.000
Varebeholdning 1.730.000 1.638.000 1.836.000 896.000 697.000
Kundefordringer 4.753.000 4.290.000 3.694.000 2.093.000 3.570.000
Andre fordringer 605.000 333.000 539.000 334.000 566.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 251.000 278.000 235.000 394.000 336.000
Sum omløpsmidler 7.339.000 6.539.000 6.304.000 3.716.000 5.169.000
Sum eiendeler 9.892.000 8.950.000 8.790.000 7.021.000 7.610.000
Sum opptjent egenkapital 350.000 656.000 -93.000 -308.000 1.053.000
Sum egenkapital 1.050.000 1.356.000 607.000 92.000 1.453.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 913.000 1.142.000 81.000 838.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.700.000 2.875.000 3.303.000 2.481.000 1.727.000
Leverandørgjeld 2.513.000 2.014.000 2.918.000 1.618.000 2.769.000
Betalbar skatt 162.000 0 0 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 897.000 952.000 751.000 734.000 710.000
Utbytte -550.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.656.000 610.000 1.130.000 1.258.000 949.000
Sum kortsiktig gjeld 6.142.000 4.718.000 4.880.000 4.448.000 4.430.000
Sum gjeld og egenkapital 9.892.000 8.949.000 8.790.000 7.021.000 7.610.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.197.000 1.821.000 1.424.000 -732.000 739.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.3 0.8 1.2
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1 1.0 0.7 1.1
Soliditet 10.6 15.2 6.9 1.3 19.1
Resultatgrad 4.5 4.0 2.4 -8.0 0.8
Rentedekningsgrad 3.0 4.1 1.5 -4.2 4.4
Gjeldsgrad 8.4 5.6 13.5 75.3 4.2
Total kapitalrentabilitet 12.0 13.0 7.2 -17.2 13.9
Signatur
21.10.2013
SIGNATUR HVER FOR SEG
TORE EVENSEN
STEIN KOLLSHAUGEN
Prokurister
21.10.2013
PROKURA HVER FOR SEG
STEIN KOLLSHAUGEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex