Briskeby Media AS
Juridisk navn:  Briskeby Media AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62519780
Postboks 4263 Østregate 61 Fax: 62519781
2307 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Hedmark Hamar
Org.nr: 956984947
Aksjekapital: 1.770.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/2/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Addere Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.24%
Resultat  
  
-698.18%
Egenkapital  
  
-717.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 19.010.000 20.275.000 26.410.000 24.012.000 17.698.000
Resultat: -3.951.000 -495.000 801.000 872.000 215.000
Egenkapital: -3.401.000 551.000 1.050.000 1.356.000 607.000
Regnskap for  Briskeby Media AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 19.010.000 20.275.000 26.410.000 24.012.000 17.698.000
Driftskostnader -21.092.000 -20.587.000 -25.221.000 -23.045.000 -17.279.000
Driftsresultat -2.082.000 -311.000 1.188.000 967.000 420.000
Finansinntekter 64.000 53.000 3.000 192.000 214.000
Finanskostnader -1.933.000 -237.000 -391.000 -286.000 -419.000
Finans -1.869.000 -184.000 -388.000 -94.000 -205.000
Resultat før skatt -3.951.000 -495.000 801.000 872.000 215.000
Skattekostnad 0 0 -273.000 0 0
Årsresultat -3.951.000 -495.000 528.000 872.000 215.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 642.000 2.214.000 2.553.000 2.411.000 2.486.000
Sum omløpsmidler 4.297.000 8.312.000 7.339.000 6.539.000 6.304.000
Sum eiendeler 4.939.000 10.526.000 9.892.000 8.950.000 8.790.000
Sum opptjent egenkapital -4.101.000 -149.000 350.000 656.000 -93.000
Sum egenkapital -3.401.000 551.000 1.050.000 1.356.000 607.000
Sum langsiktig gjeld 3.820.000 2.184.000 2.700.000 2.875.000 3.303.000
Sum kortsiktig gjeld 4.520.000 7.792.000 6.142.000 4.718.000 4.880.000
Sum gjeld og egenkapital 4.939.000 10.527.000 9.892.000 8.949.000 8.790.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.010.000 20.221.000 26.315.000 23.918.000 17.617.000
Andre inntekter 0 54.000 95.000 94.000 81.000
Driftsinntekter 19.010.000 20.275.000 26.410.000 24.012.000 17.698.000
Varekostnad -13.659.000 -13.846.000 -18.163.000 -16.960.000 -11.955.000
Lønninger -4.406.000 -4.214.000 -4.601.000 -3.660.000 -2.900.000
Avskrivning -117.000 -84.000 -64.000 -101.000 -106.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.910.000 -2.443.000 -2.393.000 -2.324.000 -2.318.000
Driftskostnader -21.092.000 -20.587.000 -25.221.000 -23.045.000 -17.279.000
Driftsresultat -2.082.000 -311.000 1.188.000 967.000 420.000
Finansinntekter 64.000 53.000 3.000 192.000 214.000
Finanskostnader -1.933.000 -237.000 -391.000 -286.000 -419.000
Finans -1.869.000 -184.000 -388.000 -94.000 -205.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -550.000 0 0
Årsresultat -3.951.000 -495.000 528.000 872.000 215.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 442.000 352.000 436.000 130.000 231.000
Sum varige driftsmidler 442.000 352.000 436.000 130.000 231.000
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 1.862.000 2.117.000 2.280.000 2.255.000
Sum anleggsmidler 642.000 2.214.000 2.553.000 2.411.000 2.486.000
Varebeholdning 958.000 2.471.000 1.730.000 1.638.000 1.836.000
Kundefordringer 2.398.000 5.434.000 4.753.000 4.290.000 3.694.000
Andre fordringer 290.000 185.000 605.000 333.000 539.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 651.000 222.000 251.000 278.000 235.000
Sum omløpsmidler 4.297.000 8.312.000 7.339.000 6.539.000 6.304.000
Sum eiendeler 4.939.000 10.526.000 9.892.000 8.950.000 8.790.000
Sum opptjent egenkapital -4.101.000 -149.000 350.000 656.000 -93.000
Sum egenkapital -3.401.000 551.000 1.050.000 1.356.000 607.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.000 1.287.000 913.000 1.142.000 81.000
Sum langsiktig gjeld 3.820.000 2.184.000 2.700.000 2.875.000 3.303.000
Leverandørgjeld 3.135.000 3.266.000 2.513.000 2.014.000 2.918.000
Betalbar skatt 0 0 162.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 722.000 1.557.000 897.000 952.000 751.000
Utbytte 0 0 -550.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 657.000 1.683.000 1.656.000 610.000 1.130.000
Sum kortsiktig gjeld 4.520.000 7.792.000 6.142.000 4.718.000 4.880.000
Sum gjeld og egenkapital 4.939.000 10.527.000 9.892.000 8.949.000 8.790.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -223.000 520.000 1.197.000 1.821.000 1.424.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.1 1.2 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 1.0 1.1 1.0
Soliditet -68.9 5.2 10.6 15.2 6.9
Resultatgrad -11.0 -1.5 4.5 4.0 2.4
Rentedekningsgrad -1.0 -1.1 3.0 4.1 1.5
Gjeldsgrad -2.5 18.1 8.4 5.6 13.5
Total kapitalrentabilitet -40.9 -2.5 12.0 13.0 7.2
Signatur
22.10.2015
SIGNATUR HVER FOR SEG
KOLLSHAUGEN STEIN
LØKKEN TOM
Prokurister
22.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex