Brugata Blomster As
Juridisk navn:  Brugata Blomster As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brugata 4 Brugata 4 Fax:
8516 Narvik 8516 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 922337047
Aksjekapital: 260.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/25/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alfa Økonomi As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 1.353.000
Resultat: 67.000
Egenkapital: 313.000
Regnskap for  Brugata Blomster As
Resultat 2019
Driftsinntekter 1.353.000
Driftskostnader -1.283.000
Driftsresultat 70.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000
Finans -3.000
Resultat før skatt 67.000
Skattekostnad -14.000
Årsresultat 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 574.000
Sum eiendeler 574.000
Sum opptjent egenkapital 53.000
Sum egenkapital 313.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 261.000
Sum gjeld og egenkapital 574.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.353.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.353.000
Varekostnad -530.000
Lønninger -462.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -291.000
Driftskostnader -1.283.000
Driftsresultat 70.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000
Finans -3.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 122.000
Kundefordringer 33.000
Andre fordringer 5.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 414.000
Sum omløpsmidler 574.000
Sum eiendeler 574.000
Sum opptjent egenkapital 53.000
Sum egenkapital 313.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 40.000
Betalbar skatt 14.000
Skyldig offentlige avgifter 102.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 105.000
Sum kortsiktig gjeld 261.000
Sum gjeld og egenkapital 574.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 313.000
Likviditetsgrad 1 2.2
Likviditetsgrad 2 1.7
Soliditet 54.5
Resultatgrad 5.2
Rentedekningsgrad 23.3
Gjeldsgrad 0.8
Total kapitalrentabilitet 12.2
Signatur
06.03.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex