Bryggehuset AS
Juridisk navn:  Bryggehuset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70197500
Vegsund Brygge Vegsund Brygge Fax: 70197501
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 966073985
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/15/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Steinar Barstad
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.99%
Resultat  
  
141.67%
Egenkapital  
  
2.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 436.000 692.000 828.000 748.000 926.000
Resultat: 58.000 24.000 108.000 10.000 179.000
Egenkapital: 1.659.000 1.613.000 1.595.000 1.513.000 1.505.000
Regnskap for  Bryggehuset AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 436.000 692.000 828.000 748.000 926.000
Driftskostnader -376.000 -665.000 -717.000 -737.000 -746.000
Driftsresultat 60.000 26.000 111.000 11.000 180.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans -2.000 -3.000 -2.000 -2.000 -1.000
Resultat før skatt 58.000 24.000 108.000 10.000 179.000
Skattekostnad -13.000 -5.000 -27.000 -1.000 -48.000
Årsresultat 45.000 18.000 82.000 8.000 130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.571.000 2.658.000 2.750.000 4.094.000 3.922.000
Sum omløpsmidler 596.000 530.000 410.000 215.000 212.000
Sum eiendeler 3.167.000 3.188.000 3.160.000 4.309.000 4.134.000
Sum opptjent egenkapital 1.259.000 1.213.000 1.195.000 1.113.000 1.105.000
Sum egenkapital 1.659.000 1.613.000 1.595.000 1.513.000 1.505.000
Sum langsiktig gjeld 1.455.000 1.457.000 1.459.000 1.461.000 1.461.000
Sum kortsiktig gjeld 53.000 118.000 106.000 1.336.000 1.169.000
Sum gjeld og egenkapital 3.167.000 3.188.000 3.160.000 4.310.000 4.135.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 78.000 311.000 171.000 207.000 130.000
Andre inntekter 358.000 381.000 657.000 541.000 797.000
Driftsinntekter 436.000 692.000 828.000 748.000 926.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -9.000 -213.000 -199.000 -203.000 -203.000
Avskrivning -87.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -280.000 -360.000 -426.000 -442.000 -451.000
Driftskostnader -376.000 -665.000 -717.000 -737.000 -746.000
Driftsresultat 60.000 26.000 111.000 11.000 180.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans -2.000 -3.000 -2.000 -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 45.000 18.000 82.000 8.000 130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.571.000 2.658.000 2.750.000 2.842.000 2.934.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.571.000 2.658.000 2.750.000 2.842.000 2.934.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.252.000 988.000
Sum anleggsmidler 2.571.000 2.658.000 2.750.000 4.094.000 3.922.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 36.000 91.000 177.000 168.000
Andre fordringer 169.000 169.000 172.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 420.000 324.000 147.000 38.000 45.000
Sum omløpsmidler 596.000 530.000 410.000 215.000 212.000
Sum eiendeler 3.167.000 3.188.000 3.160.000 4.309.000 4.134.000
Sum opptjent egenkapital 1.259.000 1.213.000 1.195.000 1.113.000 1.105.000
Sum egenkapital 1.659.000 1.613.000 1.595.000 1.513.000 1.505.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 11.000 13.000 15.000 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.455.000 1.457.000 1.459.000 1.461.000 1.461.000
Leverandørgjeld 9.000 12.000 0 91.000 35.000
Betalbar skatt 15.000 8.000 28.000 2.000 46.000
Skyldig offentlige avgifter 24.000 57.000 50.000 57.000 76.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 41.000 28.000 1.186.000 1.013.000
Sum kortsiktig gjeld 53.000 118.000 106.000 1.336.000 1.169.000
Sum gjeld og egenkapital 3.167.000 3.188.000 3.160.000 4.310.000 4.135.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 543.000 412.000 304.000 -1.121.000 -957.000
Likviditetsgrad 1 11.2 4.5 3.9 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 11.2 4.5 3.9 0.2 0.2
Soliditet 52.4 50.6 50.5 35.1 36.4
Resultatgrad 13.8 3.8 13.4 1.5 19.4
Rentedekningsgrad 3 8.7 55.5 5.5 180.0
Gjeldsgrad 0.9 1 1 1.8 1.7
Total kapitalrentabilitet 1.9 0.8 3.5 0.3 4.4
Signatur
07.06.2006
FORMANNEN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex