Bts U404 L420-421 As
Juridisk navn:  Bts U404 L420-421 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Axer Eiendom AS Postboks 2083 Vika c/o Axer Eiendom AS Bolette brygge 1 Fax:
0125 Oslo 252 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 920354688
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/23/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
107.01%
Resultat  
  
6.65%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 1.387.000 670.000
Resultat: 433.000 406.000
Egenkapital: 30.000 30.000
Regnskap for  Bts U404 L420-421 As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 1.387.000 670.000
Driftskostnader -654.000 -264.000
Driftsresultat 733.000 406.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -300.000 0
Finans -299.000 0
Resultat før skatt 433.000 406.000
Skattekostnad -183.000 -92.000
Årsresultat 251.000 314.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.247.000 30.056.000
Sum omløpsmidler 316.000 30.000
Sum eiendeler 39.563.000 30.086.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 38.793.000 0
Sum kortsiktig gjeld 740.000 30.056.000
Sum gjeld og egenkapital 39.563.000 30.086.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.387.000 0
Andre inntekter 0 670.000
Driftsinntekter 1.387.000 670.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -654.000 -264.000
Driftskostnader -654.000 -264.000
Driftsresultat 733.000 406.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -300.000 0
Finans -299.000 0
Konsernbidrag -251.000 -308.000
Utbytte 0 0
Årsresultat 251.000 314.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 39.023.000 30.056.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 39.023.000 30.056.000
Sum finansielle anleggsmidler 224.000 0
Sum anleggsmidler 39.247.000 30.056.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 289.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 27.000 30.000
Sum omløpsmidler 316.000 30.000
Sum eiendeler 39.563.000 30.086.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 661.000 0
Sum langsiktig gjeld 38.793.000 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 57.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 30.056.000
Sum kortsiktig gjeld 740.000 30.056.000
Sum gjeld og egenkapital 39.563.000 30.086.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -424.000 -30.026.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0
Likviditetsgrad 2 0.4 0
Soliditet 0.1 0.1
Resultatgrad 52.8 60.6
Rentedekningsgrad 2.4
Gjeldsgrad 1317.8 1001.9
Total kapitalrentabilitet 1.9 1.3
Prokurister
10.06.2019
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex