Bustetrollet Frisør Bøleråsen As
Juridisk navn:  Bustetrollet Frisør Bøleråsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64863000
Bregnefaret 1 Bregnefaret 1 Fax:
1405 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 918058664
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 10/18/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Lst Revisjon As
Regnskapsfører: Fra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.39%
Resultat  
  
127.91%
Egenkapital  
  
18.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 4.442.000 4.024.000 3.874.000
Resultat: 392.000 172.000 543.000
Egenkapital: 673.000 568.000 436.000
Regnskap for  Bustetrollet Frisør Bøleråsen As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.442.000 4.024.000 3.874.000
Driftskostnader -4.050.000 -3.851.000 -3.333.000
Driftsresultat 392.000 172.000 542.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000
Resultat før skatt 392.000 172.000 543.000
Skattekostnad -87.000 -40.000 -128.000
Årsresultat 305.000 132.000 414.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 404.000 445.000 211.000
Sum omløpsmidler 1.013.000 865.000 1.422.000
Sum eiendeler 1.417.000 1.310.000 1.633.000
Sum opptjent egenkapital 643.000 546.000 414.000
Sum egenkapital 673.000 568.000 436.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 744.000 741.000 1.195.000
Sum gjeld og egenkapital 1.417.000 1.309.000 1.633.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.442.000 4.024.000 3.874.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.442.000 4.024.000 3.874.000
Varekostnad -277.000 -293.000 -205.000
Lønninger -3.046.000 -2.827.000 -2.431.000
Avskrivning -41.000 -24.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -686.000 -707.000 -680.000
Driftskostnader -4.050.000 -3.851.000 -3.333.000
Driftsresultat 392.000 172.000 542.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 305.000 132.000 414.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 253.000 295.000 61.000
Sum varige driftsmidler 253.000 295.000 61.000
Sum finansielle anleggsmidler 150.000 150.000 150.000
Sum anleggsmidler 404.000 445.000 211.000
Varebeholdning 183.000 167.000 161.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 2.000 19.000 44.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 828.000 678.000 1.218.000
Sum omløpsmidler 1.013.000 865.000 1.422.000
Sum eiendeler 1.417.000 1.310.000 1.633.000
Sum opptjent egenkapital 643.000 546.000 414.000
Sum egenkapital 673.000 568.000 436.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 3.000
Leverandørgjeld 32.000 41.000 46.000
Betalbar skatt 88.000 42.000 126.000
Skyldig offentlige avgifter 290.000 284.000 299.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 334.000 374.000 724.000
Sum kortsiktig gjeld 744.000 741.000 1.195.000
Sum gjeld og egenkapital 1.417.000 1.309.000 1.633.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 269.000 124.000 227.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1.1
Soliditet 47.5 43.4 26.7
Resultatgrad 8.8 4.3 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1 1.3 2.7
Total kapitalrentabilitet 27.7 13.2 33.2
Signatur
17.11.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
17.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex