Byråkrathjelp As
Juridisk navn:  Byråkrathjelp As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hoppveien 18 Hoppveien 18 Fax:
0687 Oslo 687 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 922865973
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/7/2019 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: 6.000
Egenkapital: 24.000
Regnskap for  Byråkrathjelp As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 6.000
Driftsresultat 6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 6.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 24.000
Sum eiendeler 24.000
Sum opptjent egenkapital -6.000
Sum egenkapital 24.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 6.000
Driftskostnader 6.000
Driftsresultat 6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 24.000
Sum omløpsmidler 24.000
Sum eiendeler 24.000
Sum opptjent egenkapital -6.000
Sum egenkapital 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex