Calvary Chin Church Eiendom As
Juridisk navn:  Calvary Chin Church Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62540690
Elvesletta 34 Elvesletta 34 Fax:
2323 Ingeberg 2323 Ingeberg
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 995494345
Aksjekapital: 100.200 NOK
Etableringsdato: 3/26/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lokal Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.29%
Resultat  
  
-25.81%
Egenkapital  
  
21.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 370.000 442.000 472.000 437.000 486.000
Resultat: 138.000 186.000 184.000 134.000 100.000
Egenkapital: 788.000 650.000 465.000 -405.000 -534.000
Regnskap for  Calvary Chin Church Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 370.000 442.000 472.000 437.000 486.000
Driftskostnader -84.000 -99.000 -100.000 -111.000 -187.000
Driftsresultat 286.000 343.000 372.000 326.000 299.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -148.000 -158.000 -187.000 -192.000 -199.000
Finans -148.000 -158.000 -187.000 -192.000 -199.000
Resultat før skatt 138.000 186.000 184.000 134.000 100.000
Skattekostnad 0 0 685.000 -5.000 31.000
Årsresultat 138.000 186.000 869.000 129.000 131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.212.000 3.286.000 3.360.000 3.434.000 3.508.000
Sum omløpsmidler 812.000 1.000 9.000 9.000 84.000
Sum eiendeler 4.024.000 3.287.000 3.369.000 3.443.000 3.592.000
Sum opptjent egenkapital 688.000 550.000 364.000 -505.000 -634.000
Sum egenkapital 788.000 650.000 465.000 -405.000 -534.000
Sum langsiktig gjeld 2.876.000 2.278.000 2.499.000 3.427.000 3.700.000
Sum kortsiktig gjeld 359.000 359.000 406.000 421.000 425.000
Sum gjeld og egenkapital 4.023.000 3.287.000 3.369.000 3.443.000 3.591.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 370.000 442.000 472.000 437.000 486.000
Driftsinntekter 370.000 442.000 472.000 437.000 486.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -25.000 -26.000 -37.000 -113.000
Driftskostnader -84.000 -99.000 -100.000 -111.000 -187.000
Driftsresultat 286.000 343.000 372.000 326.000 299.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -148.000 -158.000 -187.000 -192.000 -199.000
Finans -148.000 -158.000 -187.000 -192.000 -199.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 138.000 186.000 869.000 129.000 131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.212.000 3.286.000 3.360.000 3.434.000 3.508.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.212.000 3.286.000 3.360.000 3.434.000 3.508.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.212.000 3.286.000 3.360.000 3.434.000 3.508.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 239.000 0 0 0 67.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 573.000 1.000 9.000 9.000 17.000
Sum omløpsmidler 812.000 1.000 9.000 9.000 84.000
Sum eiendeler 4.024.000 3.287.000 3.369.000 3.443.000 3.592.000
Sum opptjent egenkapital 688.000 550.000 364.000 -505.000 -634.000
Sum egenkapital 788.000 650.000 465.000 -405.000 -534.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 685.000 727.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.876.000 2.278.000 2.499.000 3.427.000 3.700.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 14.000
Betalbar skatt 0 0 47.000 47.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 359.000 359.000 359.000 374.000 391.000
Sum kortsiktig gjeld 359.000 359.000 406.000 421.000 425.000
Sum gjeld og egenkapital 4.023.000 3.287.000 3.369.000 3.443.000 3.591.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 453.000 -358.000 -397.000 -412.000 -341.000
Likviditetsgrad 1 2.3 0 0 0 0.2
Likviditetsgrad 2 2.3 0 0 0 0.2
Soliditet 19.6 19.8 13.8 -11.8 -14.9
Resultatgrad 77.3 77.6 78.8 74.6 61.5
Rentedekningsgrad 1.9 2.2 2 1.7 1.5
Gjeldsgrad 4.1 4.1 6.2 -9.5 -7.7
Total kapitalrentabilitet 7.1 10.4 1 9.5 8.3
Signatur
20.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex