Catering And Restaurant Services AS
Juridisk navn:  Catering And Restaurant Services AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91558560
Tanum Gård Tanumveien 135 Tanum Gård Tanumveien 135 Fax: 23082400
3267 Larvik 3267 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 937490313
Aksjekapital: 15.050.000 NOK
Etableringsdato: 11/8/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Schumacher & Hammer As
Regnskapsfører: Larvik Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.04%
Resultat  
  
-40.68%
Egenkapital  
  
-12.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 662.000 513.000 635.000 723.000 741.000
Resultat: -6.543.000 -4.651.000 11.119.000 7.236.000 5.471.000
Egenkapital: 41.799.000 47.684.000 52.204.000 40.733.000 34.103.000
Regnskap for  Catering And Restaurant Services AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 662.000 513.000 635.000 723.000 741.000
Driftskostnader -13.582.000 -1.693.000 -476.000 -388.000 -444.000
Driftsresultat -12.920.000 -1.179.000 158.000 335.000 297.000
Finansinntekter 6.487.000 -3.472.000 13.071.000 9.152.000 8.719.000
Finanskostnader -110.000 0 -2.110.000 -2.250.000 -3.545.000
Finans 6.377.000 -3.472.000 10.961.000 6.902.000 5.174.000
Resultat før skatt -6.543.000 -4.651.000 11.119.000 7.236.000 5.471.000
Skattekostnad 658.000 132.000 352.000 -606.000 -395.000
Årsresultat -5.885.000 -4.520.000 11.471.000 6.630.000 5.076.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 566.000 533.000 1.368.000 1.797.000 1.860.000
Sum omløpsmidler 42.375.000 50.142.000 60.101.000 43.550.000 46.744.000
Sum eiendeler 42.941.000 50.675.000 61.469.000 45.347.000 48.604.000
Sum opptjent egenkapital 26.749.000 32.634.000 37.154.000 25.683.000 19.053.000
Sum egenkapital 41.799.000 47.684.000 52.204.000 40.733.000 34.103.000
Sum langsiktig gjeld 0 691.000 795.000 1.147.000 10.455.000
Sum kortsiktig gjeld 1.143.000 2.300.000 8.470.000 3.467.000 4.046.000
Sum gjeld og egenkapital 42.942.000 50.675.000 61.469.000 45.347.000 48.604.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 120.000 120.000
Andre inntekter 662.000 513.000 635.000 603.000 621.000
Driftsinntekter 662.000 513.000 635.000 723.000 741.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -67.000 -67.000 -65.000 -63.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.515.000 -1.626.000 -411.000 -325.000 -381.000
Driftskostnader -13.582.000 -1.693.000 -476.000 -388.000 -444.000
Driftsresultat -12.920.000 -1.179.000 158.000 335.000 297.000
Finansinntekter 6.487.000 -3.472.000 13.071.000 9.152.000 8.719.000
Finanskostnader -110.000 0 -2.110.000 -2.250.000 -3.545.000
Finans 6.377.000 -3.472.000 10.961.000 6.902.000 5.174.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.885.000 -4.520.000 11.471.000 6.630.000 5.076.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 457.000 520.000 583.000 645.000 708.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 14.000 18.000 0 0
Sum varige driftsmidler 466.000 533.000 601.000 645.000 708.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 0 768.000 1.151.000 1.151.000
Sum anleggsmidler 566.000 533.000 1.368.000 1.797.000 1.860.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 150.000 150.000
Andre fordringer 0 287.000 135.000 137.000 1.137.000
Sum investeringer 41.448.000 31.340.000 40.926.000 39.782.000 45.263.000
Kasse, bank 927.000 18.515.000 19.040.000 3.481.000 194.000
Sum omløpsmidler 42.375.000 50.142.000 60.101.000 43.550.000 46.744.000
Sum eiendeler 42.941.000 50.675.000 61.469.000 45.347.000 48.604.000
Sum opptjent egenkapital 26.749.000 32.634.000 37.154.000 25.683.000 19.053.000
Sum egenkapital 41.799.000 47.684.000 52.204.000 40.733.000 34.103.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 658.000 795.000 1.147.000 1.508.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 691.000 795.000 1.147.000 10.455.000
Leverandørgjeld 0 25.000 137.000 10.000 8.000
Betalbar skatt 0 5.000 0 967.000 936.000
Skyldig offentlige avgifter 19.000 3.000 10.000 33.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.124.000 2.267.000 8.324.000 2.457.000 3.085.000
Sum kortsiktig gjeld 1.143.000 2.300.000 8.470.000 3.467.000 4.046.000
Sum gjeld og egenkapital 42.942.000 50.675.000 61.469.000 45.347.000 48.604.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.232.000 47.842.000 51.631.000 40.083.000 42.698.000
Likviditetsgrad 1 37.1 21.8 7.1 12.6 11.6
Likviditetsgrad 2 37.1 21.8 7.1 12.6 11.6
Soliditet 97.3 94.1 84.9 89.8 70.2
Resultatgrad -1951.7 -229.8 24.9 46.3 40.1
Rentedekningsgrad -117.5 0.1 0.1 2.5
Gjeldsgrad 0 0.1 0.2 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet -9.2 21.5 20.9 18.5
Signatur
24.04.2013
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex