Cena AS
Juridisk navn:  Cena AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 09957
C/O Erik Jebsen Postboks 24 Slemdal Hvitstenveien 11 Fax:
0710 Oslo 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 848099422
Aksjekapital: 306.000 NOK
Etableringsdato: 5/4/1988 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
81.13%
Egenkapital  
  
57.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -153.000 -811.000 -301.000 -337.000 -1.441.000
Egenkapital: -8.226.000 -19.510.000 -18.699.000 -18.400.000 -18.080.000
Regnskap for  Cena AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 -1.000 -6.000 0
Driftsresultat 0 0 -1.000 -6.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -153.000 -811.000 -300.000 -331.000 -1.440.000
Finans -153.000 -811.000 -300.000 -331.000 -1.440.000
Resultat før skatt -153.000 -811.000 -301.000 -337.000 -1.441.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -153.000 -811.000 -301.000 -337.000 -1.441.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 26.000 0
Sum omløpsmidler 34.000 12.000 10.000 0 5.000
Sum eiendeler 34.000 12.000 10.000 26.000 5.000
Sum opptjent egenkapital -8.532.000 -19.816.000 -19.005.000 -18.706.000 -18.386.000
Sum egenkapital -8.226.000 -19.510.000 -18.699.000 -18.400.000 -18.080.000
Sum langsiktig gjeld 8.260.000 19.522.000 18.709.000 18.422.000 18.081.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 4.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 34.000 12.000 10.000 26.000 5.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -1.000 -6.000 0
Driftskostnader 0 0 -1.000 -6.000 0
Driftsresultat 0 0 -1.000 -6.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -153.000 -811.000 -300.000 -331.000 -1.440.000
Finans -153.000 -811.000 -300.000 -331.000 -1.440.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -153.000 -811.000 -301.000 -337.000 -1.441.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 26.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 26.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 34.000 12.000 9.000 0 0
Kasse, bank 1.000 0 0 0 5.000
Sum omløpsmidler 34.000 12.000 10.000 0 5.000
Sum eiendeler 34.000 12.000 10.000 26.000 5.000
Sum opptjent egenkapital -8.532.000 -19.816.000 -19.005.000 -18.706.000 -18.386.000
Sum egenkapital -8.226.000 -19.510.000 -18.699.000 -18.400.000 -18.080.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.260.000 19.522.000 18.709.000 18.422.000 18.081.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 4.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 34.000 12.000 10.000 26.000 5.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 12.000 10.000 -4.000 1.000
Likviditetsgrad 1 0.0 1.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 1.3
Soliditet -24194.1 -70769.2 ********
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 0 0.0 0.0
Gjeldsgrad -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 -23.1 -20.0
Signatur
19.04.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
19.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex