Chokoladefabrikken Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Chokoladefabrikken Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22385281
Postboks 6444 Etterstad Grenseveien 82 Fax:
0605 Oslo 663 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 997342992
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 9/9/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-78.03%
Resultat  
  
24.23%
Egenkapital  
  
-0.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 450.000 2.048.000 10.639.000 73.271.000 102.762.000
Resultat: 923.000 743.000 -3.194.000 10.819.000 -7.092.000
Egenkapital: 33.379.000 33.401.000 48.831.000 11.838.000 1.019.000
Regnskap for  Chokoladefabrikken Utbyggingsselskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 450.000 2.048.000 10.639.000 73.271.000 102.762.000
Driftskostnader -609.000 -2.227.000 -13.324.000 -62.885.000 -111.572.000
Driftsresultat -159.000 -179.000 -2.685.000 10.386.000 -8.811.000
Finansinntekter 5.735.000 5.333.000 6.898.000 4.912.000 3.813.000
Finanskostnader -4.653.000 -4.410.000 -7.406.000 -4.480.000 -2.094.000
Finans 1.082.000 923.000 -508.000 432.000 1.719.000
Resultat før skatt 923.000 743.000 -3.194.000 10.819.000 -7.092.000
Skattekostnad -203.000 -170.000 9.614.000 0 0
Årsresultat 720.000 574.000 6.420.000 10.819.000 -7.092.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 153.245.000 162.992.000 160.450.000 183.222.000 144.528.000
Sum omløpsmidler 464.000 816.000 42.961.000 16.247.000 44.650.000
Sum eiendeler 153.709.000 163.808.000 203.411.000 199.469.000 189.178.000
Sum opptjent egenkapital 1.786.000 1.809.000 17.238.000 10.819.000 0
Sum egenkapital 33.379.000 33.401.000 48.831.000 11.838.000 1.019.000
Sum langsiktig gjeld 118.991.000 112.596.000 153.075.000 184.465.000 180.000.000
Sum kortsiktig gjeld 1.340.000 17.811.000 1.506.000 3.166.000 8.159.000
Sum gjeld og egenkapital 153.709.000 163.808.000 203.411.000 199.469.000 189.178.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 38.000 35.000 1.813.000 2.654.000
Andre inntekter 450.000 2.010.000 10.603.000 71.458.000 100.108.000
Driftsinntekter 450.000 2.048.000 10.639.000 73.271.000 102.762.000
Varekostnad -363.000 -2.055.000 -13.148.000 -62.389.000 -108.848.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -246.000 -172.000 -176.000 -496.000 -2.724.000
Driftskostnader -609.000 -2.227.000 -13.324.000 -62.885.000 -111.572.000
Driftsresultat -159.000 -179.000 -2.685.000 10.386.000 -8.811.000
Finansinntekter 5.735.000 5.333.000 6.898.000 4.912.000 3.813.000
Finanskostnader -4.653.000 -4.410.000 -7.406.000 -4.480.000 -2.094.000
Finans 1.082.000 923.000 -508.000 432.000 1.719.000
Konsernbidrag -742.000 -16.004.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 720.000 574.000 6.420.000 10.819.000 -7.092.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.699.000 8.449.000 8.268.000 9.445.000 59.795.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.699.000 8.449.000 8.268.000 9.445.000 59.795.000
Sum finansielle anleggsmidler 144.546.000 154.543.000 152.182.000 173.776.000 84.733.000
Sum anleggsmidler 153.245.000 162.992.000 160.450.000 183.222.000 144.528.000
Varebeholdning 0 350.000 2.100.000 12.850.000 31.100.000
Kundefordringer 418.000 427.000 400.000 978.000 6.567.000
Andre fordringer 36.000 16.000 40.339.000 2.314.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 23.000 122.000 105.000 6.982.000
Sum omløpsmidler 464.000 816.000 42.961.000 16.247.000 44.650.000
Sum eiendeler 153.709.000 163.808.000 203.411.000 199.469.000 189.178.000
Sum opptjent egenkapital 1.786.000 1.809.000 17.238.000 10.819.000 0
Sum egenkapital 33.379.000 33.401.000 48.831.000 11.838.000 1.019.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.000 31.000 41.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 118.991.000 112.596.000 153.075.000 184.465.000 180.000.000
Leverandørgjeld 389.000 0 7.000 2.636.000 2.040.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 951.000 17.811.000 1.499.000 531.000 6.119.000
Sum kortsiktig gjeld 1.340.000 17.811.000 1.506.000 3.166.000 8.159.000
Sum gjeld og egenkapital 153.709.000 163.808.000 203.411.000 199.469.000 189.178.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -876.000 -16.995.000 41.455.000 13.081.000 36.491.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0 28.5 5.1 5.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0 27.1 1.1 1.7
Soliditet 21.7 20.4 2 5.9 0.5
Resultatgrad -35.3 -8.7 -25.2 14.2 -8.6
Rentedekningsgrad -0.4 2.3 -2.4
Gjeldsgrad 3.6 3.9 3.2 15.8 184.7
Total kapitalrentabilitet 3.6 3.1 2.1 7.7 -2.6
Signatur
10.08.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
10.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex