Classic Møbler AS
Juridisk navn:  Classic Møbler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64877400
Høgdaveien 4 Høgdaveien 4 Fax: 64877399
1540 Vestby 1540 Vestby
Fylke: Kommune:
Akershus Vestby
Org.nr: 983530079
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 01.07.2001
Foretakstype: AS
Revisor: Partner Revisjon DA
Regnskapsfører: Bpo Services Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,47%
Resultat  
  
-6,56%
Egenkapital  
  
39,18%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 37.553.000 38.904.000 35.966.000 34.358.000 29.926.000
Resultat: 2.918.000 3.123.000 1.826.000 2.401.000 480.000
Egenkapital: 7.542.000 5.419.000 3.142.000 3.450.000 1.729.000
Regnskap for  Classic Møbler AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 37.553.000 38.904.000 35.966.000 34.358.000 29.926.000
Driftskostnader -34.658.000 -35.777.000 -34.045.000 -31.839.000 -29.091.000
Driftsresultat 2.895.000 3.127.000 1.921.000 2.519.000 836.000
Finansinntekter 55.000 52.000 6.000 62.000 -3.000
Finanskostnader -31.000 -56.000 -101.000 -180.000 -352.000
Finans 24.000 -4.000 -95.000 -118.000 -355.000
Resultat før skatt 2.918.000 3.123.000 1.826.000 2.401.000 480.000
Skattekostnad -795.000 -846.000 -534.000 -680.000 -137.000
Årsresultat 2.123.000 2.277.000 1.292.000 1.721.000 342.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 441.000 474.000 601.000 516.000 583.000
Sum omløpsmidler 13.128.000 9.479.000 9.633.000 7.506.000 8.153.000
Sum eiendeler 13.569.000 9.953.000 10.234.000 8.022.000 8.736.000
Sum opptjent egenkapital 6.642.000 4.519.000 2.242.000 2.550.000 829.000
Sum egenkapital 7.542.000 5.419.000 3.142.000 3.450.000 1.729.000
Sum langsiktig gjeld 712.000 1.210.000 752.000 1.460.000 3.731.000
Sum kortsiktig gjeld 5.315.000 3.324.000 6.339.000 3.113.000 3.277.000
Sum gjeld og egenkapital 13.569.000 9.953.000 10.233.000 8.023.000 8.737.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.553.000 38.904.000 35.966.000 34.263.000 29.926.000
Andre inntekter 0 0 0 95.000 0
Driftsinntekter 37.553.000 38.904.000 35.966.000 34.358.000 29.926.000
Varekostnad -22.820.000 -23.990.000 -21.735.000 -20.666.000 -19.212.000
Lønninger -4.867.000 -4.784.000 -5.080.000 -4.335.000 -3.403.000
Avskrivning -147.000 -134.000 -151.000 -225.000 -265.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.824.000 -6.869.000 -7.079.000 -6.613.000 -6.211.000
Driftskostnader -34.658.000 -35.777.000 -34.045.000 -31.839.000 -29.091.000
Driftsresultat 2.895.000 3.127.000 1.921.000 2.519.000 836.000
Finansinntekter 55.000 52.000 6.000 62.000 -3.000
Finanskostnader -31.000 -56.000 -101.000 -180.000 -352.000
Finans 24.000 -4.000 -95.000 -118.000 -355.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.123.000 2.277.000 1.292.000 1.721.000 342.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 103.000 53.000 46.000 54.000 46.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 339.000 421.000 555.000 463.000 537.000
Sum varige driftsmidler 339.000 421.000 555.000 463.000 537.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 441.000 474.000 601.000 516.000 583.000
Varebeholdning 6.843.000 5.071.000 6.710.000 6.462.000 6.507.000
Kundefordringer 0 0 12.000 0 46.000
Andre fordringer 134.000 257.000 325.000 141.000 214.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.151.000 4.151.000 2.586.000 903.000 1.386.000
Sum omløpsmidler 13.128.000 9.479.000 9.633.000 7.506.000 8.153.000
Sum eiendeler 13.569.000 9.953.000 10.234.000 8.022.000 8.736.000
Sum opptjent egenkapital 6.642.000 4.519.000 2.242.000 2.550.000 829.000
Sum egenkapital 7.542.000 5.419.000 3.142.000 3.450.000 1.729.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 199.000 0
Sum langsiktig gjeld 712.000 1.210.000 752.000 1.460.000 3.731.000
Leverandørgjeld 3.725.000 1.730.000 3.511.000 1.365.000 2.596.000
Betalbar skatt 797.000 853.000 525.000 688.000 154.000
Skyldig offentlige avgifter 327.000 332.000 307.000 248.000 240.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 466.000 409.000 1.995.000 613.000 287.000
Sum kortsiktig gjeld 5.315.000 3.324.000 6.339.000 3.113.000 3.277.000
Sum gjeld og egenkapital 13.569.000 9.953.000 10.233.000 8.023.000 8.737.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.813.000 6.155.000 3.294.000 4.393.000 4.876.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.9 1.5 2.4 2.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 0.5 0.4 0.6
Soliditet 55.6 54.4 30.7 43.0 19.8
Resultatgrad 7.7 8.0 5.3 7.3 2.8
Rentedekningsgrad 95.2 56.8 19.1 14.3 2.4
Gjeldsgrad 0.8 0.8 2.3 1.3 4.1
Total kapitalrentabilitet 21.7 31.9 18.8 32.2 9.5
Signatur
07.12.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex