Consultancy Services Oil Materials As
Juridisk navn:  Consultancy Services Oil Materials As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lindevegen 18 Lindevegen 18 Fax:
4341 Bryne 4341 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 919510056
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/31/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Be O
Utvikling:
Omsetning  
  
27.27%
Resultat  
  
40.91%
Egenkapital  
  
-89.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 196.000 154.000
Resultat: -52.000 -88.000
Egenkapital: -110.000 -58.000
Regnskap for  Consultancy Services Oil Materials As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 196.000 154.000
Driftskostnader -248.000 -242.000
Driftsresultat -52.000 -88.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -52.000 -88.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -52.000 -88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 413.000 572.000
Sum omløpsmidler 257.000 38.000
Sum eiendeler 670.000 610.000
Sum opptjent egenkapital -140.000 -88.000
Sum egenkapital -110.000 -58.000
Sum langsiktig gjeld 744.000 729.000
Sum kortsiktig gjeld 35.000 -61.000
Sum gjeld og egenkapital 669.000 610.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 196.000 154.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 196.000 154.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -103.000 -143.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -145.000 -99.000
Driftskostnader -248.000 -242.000
Driftsresultat -52.000 -88.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -52.000 -88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 413.000 572.000
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 413.000 572.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 413.000 572.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 255.000 36.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 257.000 38.000
Sum eiendeler 670.000 610.000
Sum opptjent egenkapital -140.000 -88.000
Sum egenkapital -110.000 -58.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 744.000 729.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 35.000 -61.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35.000 -61.000
Sum gjeld og egenkapital 669.000 610.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 222.000 99.000
Likviditetsgrad 1 7.3 -0.6
Likviditetsgrad 2 7.3 -0.6
Soliditet -16.4 -9.5
Resultatgrad -26.5 -57.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -7.1 -11.5
Total kapitalrentabilitet -7.8 -14.4
Signatur
04.10.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex