Coop Fjelli Sa
Juridisk navn:  Coop Fjelli Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57875579
Fjelli Fjelli Fax: 57875579
6795 Blaksæter 6795 Blaksæter
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Stryn
Org.nr: 956321891
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/3/1946 1
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Halsteinslid As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.97%
Resultat  
  
-193.1%
Egenkapital  
  
-31.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.619.000 6.366.000 6.792.000 6.870.000 7.229.000
Resultat: -255.000 -87.000 17.000 -22.000 227.000
Egenkapital: 552.000 808.000 896.000 893.000 916.000
Regnskap for  Coop Fjelli Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.619.000 6.366.000 6.792.000 6.870.000 7.229.000
Driftskostnader -6.870.000 -6.450.000 -6.776.000 -6.883.000 -6.994.000
Driftsresultat -250.000 -84.000 16.000 -13.000 235.000
Finansinntekter 5.000 3.000 7.000 5.000 8.000
Finanskostnader -10.000 -6.000 -6.000 -14.000 -17.000
Finans -5.000 -3.000 1.000 -9.000 -9.000
Resultat før skatt -255.000 -87.000 17.000 -22.000 227.000
Skattekostnad -1.000 -2.000 -13.000 -2.000 -52.000
Årsresultat -257.000 -88.000 3.000 -24.000 175.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 188.000 208.000 238.000 286.000 307.000
Sum omløpsmidler 1.475.000 1.670.000 1.833.000 1.718.000 1.580.000
Sum eiendeler 1.663.000 1.878.000 2.071.000 2.004.000 1.887.000
Sum opptjent egenkapital 522.000 779.000 867.000 864.000 887.000
Sum egenkapital 552.000 808.000 896.000 893.000 916.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 9.000 590.000
Sum kortsiktig gjeld 1.111.000 1.070.000 1.174.000 1.102.000 381.000
Sum gjeld og egenkapital 1.663.000 1.878.000 2.070.000 2.004.000 1.887.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.485.000 6.253.000 6.685.000 6.729.000 7.068.000
Andre inntekter 134.000 113.000 107.000 141.000 160.000
Driftsinntekter 6.619.000 6.366.000 6.792.000 6.870.000 7.229.000
Varekostnad -5.460.000 -5.201.000 -5.560.000 -5.787.000 -5.903.000
Lønninger -922.000 -878.000 -798.000 -711.000 -699.000
Avskrivning -21.000 -30.000 -65.000 -55.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -467.000 -341.000 -353.000 -330.000 -335.000
Driftskostnader -6.870.000 -6.450.000 -6.776.000 -6.883.000 -6.994.000
Driftsresultat -250.000 -84.000 16.000 -13.000 235.000
Finansinntekter 5.000 3.000 7.000 5.000 8.000
Finanskostnader -10.000 -6.000 -6.000 -14.000 -17.000
Finans -5.000 -3.000 1.000 -9.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -257.000 -88.000 3.000 -24.000 175.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 83.000 102.000 124.000 147.000 136.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 2.000 9.000 35.000 67.000
Sum varige driftsmidler 83.000 104.000 133.000 182.000 203.000
Sum finansielle anleggsmidler 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000
Sum anleggsmidler 188.000 208.000 238.000 286.000 307.000
Varebeholdning 642.000 665.000 682.000 558.000 615.000
Kundefordringer 396.000 223.000 360.000 392.000 476.000
Andre fordringer 150.000 213.000 51.000 89.000 95.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 287.000 569.000 741.000 678.000 394.000
Sum omløpsmidler 1.475.000 1.670.000 1.833.000 1.718.000 1.580.000
Sum eiendeler 1.663.000 1.878.000 2.071.000 2.004.000 1.887.000
Sum opptjent egenkapital 522.000 779.000 867.000 864.000 887.000
Sum egenkapital 552.000 808.000 896.000 893.000 916.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 9.000 590.000
Leverandørgjeld 232.000 267.000 380.000 301.000 110.000
Betalbar skatt 1.000 2.000 13.000 2.000 52.000
Skyldig offentlige avgifter 103.000 64.000 62.000 86.000 80.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 705.000 672.000 668.000 669.000 97.000
Sum kortsiktig gjeld 1.111.000 1.070.000 1.174.000 1.102.000 381.000
Sum gjeld og egenkapital 1.663.000 1.878.000 2.070.000 2.004.000 1.887.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 364.000 600.000 659.000 616.000 1.199.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.6 1 1.6 4.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 1 1.1 2.6
Soliditet 33.2 4 43.3 44.6 48.5
Resultatgrad -3.8 -1.3 0.2 -0.2 3.3
Rentedekningsgrad 2.7 -0.6 14.3
Gjeldsgrad 2 1.3 1.3 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet -14.7 -4.3 1.1 -0.4 12.9
Signatur
26.02.2016
STYRELEIAR, NESTLEIAR OG DAGLEG LEIAR, TO I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex