Coop Havøysund Sa
Juridisk navn:  Coop Havøysund Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78424760
Postboks 153 Torget 2 Fax: 78424770
9691 Havøysund 9690 Havøysund
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Måsøy
Org.nr: 950403764
Aksjekapital: 344.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 11/10/1946
Foretakstype: SA
Revisor: Enter Revisjon Finnmark As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.89%
Resultat  
  
-43.5%
Egenkapital  
  
3.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 51.714.000 52.712.000 52.745.000 46.898.000 46.294.000
Resultat: 1.117.000 1.977.000 1.398.000 -251.000 964.000
Egenkapital: 25.437.000 24.521.000 22.991.000 21.950.000 22.165.000
Regnskap for  Coop Havøysund Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 51.714.000 52.712.000 52.745.000 46.898.000 46.294.000
Driftskostnader -51.080.000 -51.126.000 -51.903.000 -47.703.000 -45.881.000
Driftsresultat 633.000 1.587.000 842.000 -804.000 413.000
Finansinntekter 567.000 475.000 619.000 596.000 573.000
Finanskostnader -83.000 -84.000 -63.000 -43.000 -23.000
Finans 484.000 391.000 556.000 553.000 550.000
Resultat før skatt 1.117.000 1.977.000 1.398.000 -251.000 964.000
Skattekostnad -241.000 -470.000 -382.000 19.000 -365.000
Årsresultat 876.000 1.508.000 1.015.000 -233.000 599.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.715.000 6.067.000 3.412.000 4.223.000 4.177.000
Sum omløpsmidler 24.562.000 24.285.000 25.547.000 24.296.000 22.671.000
Sum eiendeler 30.277.000 30.352.000 28.959.000 28.519.000 26.848.000
Sum opptjent egenkapital 25.093.000 24.217.000 22.710.000 21.694.000 21.927.000
Sum egenkapital 25.437.000 24.521.000 22.991.000 21.950.000 22.165.000
Sum langsiktig gjeld 7.452.000 7.890.000 5.961.000 4.617.000 2.656.000
Sum kortsiktig gjeld -2.612.000 -2.058.000 7.000 1.951.000 2.028.000
Sum gjeld og egenkapital 30.277.000 30.353.000 28.960.000 28.518.000 26.849.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.518.000 51.379.000 51.141.000 45.800.000 45.164.000
Andre inntekter 1.196.000 1.333.000 1.605.000 1.098.000 1.130.000
Driftsinntekter 51.714.000 52.712.000 52.745.000 46.898.000 46.294.000
Varekostnad -40.163.000 -39.790.000 -41.085.000 -36.838.000 -35.512.000
Lønninger -7.131.000 -6.934.000 -6.894.000 -6.812.000 -6.921.000
Avskrivning -689.000 -961.000 -954.000 -926.000 -880.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.097.000 -3.441.000 -2.970.000 -3.127.000 -2.568.000
Driftskostnader -51.080.000 -51.126.000 -51.903.000 -47.703.000 -45.881.000
Driftsresultat 633.000 1.587.000 842.000 -804.000 413.000
Finansinntekter 567.000 475.000 619.000 596.000 573.000
Finanskostnader -83.000 -84.000 -63.000 -43.000 -23.000
Finans 484.000 391.000 556.000 553.000 550.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 876.000 1.508.000 1.015.000 -233.000 599.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.686.000 2.732.000 559.000 1.077.000 1.594.000
Maskiner anlegg 294.000 334.000 320.000 409.000 69.000
Driftsløsøre 1.443.000 1.710.000 1.241.000 1.446.000 1.222.000
Sum varige driftsmidler 4.423.000 4.776.000 2.120.000 2.931.000 2.885.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.292.000 1.292.000 1.292.000 1.292.000 1.292.000
Sum anleggsmidler 5.715.000 6.067.000 3.412.000 4.223.000 4.177.000
Varebeholdning 6.080.000 5.800.000 5.955.000 5.806.000 5.555.000
Kundefordringer 189.000 282.000 463.000 292.000 528.000
Andre fordringer 134.000 217.000 281.000 2.000 113.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.159.000 17.986.000 18.848.000 18.195.000 16.476.000
Sum omløpsmidler 24.562.000 24.285.000 25.547.000 24.296.000 22.671.000
Sum eiendeler 30.277.000 30.352.000 28.959.000 28.519.000 26.848.000
Sum opptjent egenkapital 25.093.000 24.217.000 22.710.000 21.694.000 21.927.000
Sum egenkapital 25.437.000 24.521.000 22.991.000 21.950.000 22.165.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 6.000 0 93.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.452.000 7.890.000 5.961.000 4.617.000 2.656.000
Leverandørgjeld -6.621.000 -5.542.000 -4.017.000 -811.000 -1.254.000
Betalbar skatt 241.000 470.000 382.000 42.000 365.000
Skyldig offentlige avgifter 535.000 694.000 557.000 476.000 553.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.940.000 1.870.000 3.085.000 2.245.000 1.618.000
Sum kortsiktig gjeld -2.612.000 -2.058.000 7.000 1.951.000 2.028.000
Sum gjeld og egenkapital 30.277.000 30.353.000 28.960.000 28.518.000 26.849.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.174.000 26.343.000 25.540.000 22.345.000 20.643.000
Likviditetsgrad 1 -9.4 - 3649.6 12. 11.2
Likviditetsgrad 2 -7.1 - 2798.9 9.5 8.5
Soliditet 8 80.8 79.4 7 82.6
Resultatgrad 1.2 3 1.6 -1.7 0.9
Rentedekningsgrad 7.6 18.9 13.4 -18.7 42.9
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 4 6.8 5 -0.7 3.7
Signatur
16.06.2017
STYRETS FORMANN, NESTFORMANN OG FORRETNINGSFØRER(DAGLIG
LEDER) UNDERTEGNER PÅ LAGETS VEGNE. TO AV DISSE I FELLES-
SKAP FORPLKTER LAGET VED SIN UNDERSKRIFT.
Prokurister
16.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex