Cuisine Suisse AS
Juridisk navn:  Cuisine Suisse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22719130
Postboks 25 Kolsbergveien 16 Fax: 67582526
1324 Lysaker 1352 Kolsås
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 930274852
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 5/23/1978
Foretakstype: AS
Revisor: Hanne Cathrine Strømberg
Regnskapsfører: Asr Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
40.5%
Resultat  
  
13.1%
Egenkapital  
  
277.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.141.000 6.506.000 6.264.000 5.375.000 4.616.000
Resultat: 570.000 504.000 -536.000 65.000 392.000
Egenkapital: 364.000 -205.000 -710.000 -174.000 -239.000
Regnskap for  Cuisine Suisse AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.141.000 6.506.000 6.264.000 5.375.000 4.616.000
Driftskostnader -8.540.000 -5.958.000 -6.768.000 -5.302.000 -4.221.000
Driftsresultat 602.000 549.000 -504.000 72.000 395.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Finanskostnader -33.000 -45.000 -33.000 -8.000 -8.000
Finans -32.000 -44.000 -32.000 -7.000 -3.000
Resultat før skatt 570.000 504.000 -536.000 65.000 392.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 570.000 504.000 -536.000 65.000 392.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 39.000 125.000 26.000 26.000
Sum omløpsmidler 2.381.000 1.068.000 980.000 374.000 396.000
Sum eiendeler 2.381.000 1.107.000 1.105.000 400.000 422.000
Sum opptjent egenkapital 264.000 -305.000 -810.000 -274.000 -339.000
Sum egenkapital 364.000 -205.000 -710.000 -174.000 -239.000
Sum langsiktig gjeld 754.000 886.000 1.036.000 343.000 657.000
Sum kortsiktig gjeld 1.262.000 426.000 778.000 231.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 2.380.000 1.107.000 1.104.000 400.000 421.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.141.000 6.506.000 6.264.000 5.375.000 4.591.000
Andre inntekter 0 0 0 0 25.000
Driftsinntekter 9.141.000 6.506.000 6.264.000 5.375.000 4.616.000
Varekostnad -3.404.000 -2.241.000 -2.467.000 -2.041.000 -1.713.000
Lønninger -3.514.000 -2.361.000 -2.726.000 -2.126.000 -1.357.000
Avskrivning -39.000 -86.000 -86.000 -49.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.583.000 -1.270.000 -1.489.000 -1.086.000 -1.107.000
Driftskostnader -8.540.000 -5.958.000 -6.768.000 -5.302.000 -4.221.000
Driftsresultat 602.000 549.000 -504.000 72.000 395.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Finanskostnader -33.000 -45.000 -33.000 -8.000 -8.000
Finans -32.000 -44.000 -32.000 -7.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 570.000 504.000 -536.000 65.000 392.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 39.000 125.000 26.000 26.000
Sum varige driftsmidler 0 39.000 125.000 26.000 26.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 39.000 125.000 26.000 26.000
Varebeholdning 29.000 63.000 56.000 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 298.000 76.000 42.000 34.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.054.000 929.000 882.000 340.000 356.000
Sum omløpsmidler 2.381.000 1.068.000 980.000 374.000 396.000
Sum eiendeler 2.381.000 1.107.000 1.105.000 400.000 422.000
Sum opptjent egenkapital 264.000 -305.000 -810.000 -274.000 -339.000
Sum egenkapital 364.000 -205.000 -710.000 -174.000 -239.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 754.000 886.000 1.036.000 343.000 657.000
Leverandørgjeld 631.000 17.000 503.000 5.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 202.000 74.000 96.000 163.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 429.000 334.000 179.000 63.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.262.000 426.000 778.000 231.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 2.380.000 1.107.000 1.104.000 400.000 421.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.119.000 642.000 202.000 143.000 393.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.5 1.3 1.6 132.0
Likviditetsgrad 2 1.9 2.4 1.2 1.7 132.1
Soliditet 15.3 -18.5 -64.3 -43.5 -56.8
Resultatgrad 6.6 8.4 1.3 8.6
Rentedekningsgrad 18.2 12.2 -15.3 9.1 50.0
Gjeldsgrad 5.5 -6.4 -2.6 -3.3 -2.8
Total kapitalrentabilitet 25.3 49.7 -45.6 18.3 95.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex