Døskeland Marine As
Juridisk navn:  Døskeland Marine As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57822808
Bygstadvegen 93 Bygstadvegen 93 Fax: 57716188
6973 Sande I Sunnfjord 6973 Sande I Sunnfjord
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gaular
Org.nr: 991208453
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 01.04.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Argo Revisjon Statsautorisert Revisor Stig Berge Strand
Utvikling:
Omsetning  
  
24,77%
Resultat  
  
20,29%
Egenkapital  
  
18,55%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 27.964.000 22.412.000 22.143.000 16.933.000 12.747.000
Resultat: 1.518.000 1.262.000 1.564.000 1.211.000 188.000
Egenkapital: 2.103.000 1.774.000 1.327.000 1.511.000 635.000
Regnskap for  Døskeland Marine As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 27.964.000 22.412.000 22.143.000 16.933.000 12.747.000
Driftskostnader -26.434.000 -21.142.000 -20.514.000 -15.576.000 -12.383.000
Driftsresultat 1.530.000 1.270.000 1.628.000 1.357.000 363.000
Finansinntekter 6.000 2.000 6.000 6.000 -7.000
Finanskostnader -18.000 -10.000 -70.000 -152.000 -168.000
Finans -12.000 -8.000 -64.000 -146.000 -175.000
Resultat før skatt 1.518.000 1.262.000 1.564.000 1.211.000 188.000
Skattekostnad -388.000 -316.000 -421.000 -334.000 -54.000
Årsresultat 1.129.000 946.000 1.144.000 877.000 134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 623.000 606.000 437.000 2.694.000 2.803.000
Sum omløpsmidler 6.867.000 5.286.000 5.275.000 3.496.000 2.026.000
Sum eiendeler 7.490.000 5.892.000 5.712.000 6.190.000 4.829.000
Sum opptjent egenkapital 1.953.000 1.624.000 1.177.000 1.211.000 335.000
Sum egenkapital 2.103.000 1.774.000 1.327.000 1.511.000 635.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.635.000 2.790.000
Sum kortsiktig gjeld 5.388.000 4.118.000 4.385.000 2.044.000 1.403.000
Sum gjeld og egenkapital 7.491.000 5.892.000 5.712.000 6.190.000 4.828.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.964.000 22.412.000 22.050.000 16.789.000 12.576.000
Andre inntekter 0 0 93.000 144.000 171.000
Driftsinntekter 27.964.000 22.412.000 22.143.000 16.933.000 12.747.000
Varekostnad -22.397.000 -17.719.000 -17.278.000 -12.984.000 -10.310.000
Lønninger -2.612.000 -2.269.000 -2.131.000 -1.615.000 -1.223.000
Avskrivning -200.000 -175.000 -103.000 -152.000 -130.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.225.000 -979.000 -1.002.000 -825.000 -720.000
Driftskostnader -26.434.000 -21.142.000 -20.514.000 -15.576.000 -12.383.000
Driftsresultat 1.530.000 1.270.000 1.628.000 1.357.000 363.000
Finansinntekter 6.000 2.000 6.000 6.000 -7.000
Finanskostnader -18.000 -10.000 -70.000 -152.000 -168.000
Finans -12.000 -8.000 -64.000 -146.000 -175.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 -1.000.000 0 0
Årsresultat 1.129.000 946.000 1.144.000 877.000 134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 46.000 0 0 2.563.000 2.668.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 577.000 606.000 437.000 131.000 135.000
Sum varige driftsmidler 623.000 606.000 437.000 2.694.000 2.803.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 623.000 606.000 437.000 2.694.000 2.803.000
Varebeholdning 3.439.000 3.649.000 2.985.000 1.828.000 1.413.000
Kundefordringer 2.085.000 450.000 363.000 276.000 126.000
Andre fordringer 970.000 0 180.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 373.000 1.186.000 1.747.000 1.392.000 487.000
Sum omløpsmidler 6.867.000 5.286.000 5.275.000 3.496.000 2.026.000
Sum eiendeler 7.490.000 5.892.000 5.712.000 6.190.000 4.829.000
Sum opptjent egenkapital 1.953.000 1.624.000 1.177.000 1.211.000 335.000
Sum egenkapital 2.103.000 1.774.000 1.327.000 1.511.000 635.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.635.000 2.790.000
Leverandørgjeld 4.024.000 2.883.000 2.077.000 1.165.000 980.000
Betalbar skatt 388.000 316.000 421.000 334.000 54.000
Skyldig offentlige avgifter 671.000 223.000 705.000 413.000 272.000
Utbytte 0 -500.000 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 305.000 196.000 182.000 132.000 98.000
Sum kortsiktig gjeld 5.388.000 4.118.000 4.385.000 2.044.000 1.403.000
Sum gjeld og egenkapital 7.491.000 5.892.000 5.712.000 6.190.000 4.828.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.479.000 1.168.000 890.000 1.452.000 623.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.2 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.6 0.9 0.5
Soliditet 28.1 30.1 23.2 24.4 13.2
Resultatgrad 5.5 5.7 7.4 8.0 2.8
Rentedekningsgrad 8 1 23.3 9.0 2.1
Gjeldsgrad 2.6 2.3 3.3 3.1 6.6
Total kapitalrentabilitet 20.5 21.6 28.6 22.0 7.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex