Dakantus AS
Juridisk navn:  Dakantus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22828700
St. Halvards Vei 3A St. Halvards Vei 3A Fax: 22828701
1358 Jar 1358 Jar
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 959913110
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/18/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Berge & Lundal Revisjonsselskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
57.14%
Egenkapital  
  
-2.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 397.000 2.889.000 4.775.000
Resultat: -33.000 -77.000 -140.000 589.000 149.000
Egenkapital: 1.473.000 1.506.000 1.584.000 1.713.000 1.882.000
Regnskap for  Dakantus AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 397.000 2.889.000 4.775.000
Driftskostnader -35.000 -83.000 -718.000 -2.300.000 -4.734.000
Driftsresultat -35.000 -83.000 -322.000 589.000 41.000
Finansinntekter 3.000 6.000 183.000 7.000 126.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -6.000 -17.000
Finans 2.000 6.000 182.000 1.000 109.000
Resultat før skatt -33.000 -77.000 -140.000 589.000 149.000
Skattekostnad 0 0 10.000 -158.000 -17.000
Årsresultat -33.000 -77.000 -130.000 431.000 132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 320.000 320.000 710.000 1.681.000 1.298.000
Sum omløpsmidler 1.195.000 1.227.000 942.000 1.290.000 1.980.000
Sum eiendeler 1.515.000 1.547.000 1.652.000 2.971.000 3.278.000
Sum opptjent egenkapital 1.323.000 1.356.000 1.434.000 1.563.000 1.732.000
Sum egenkapital 1.473.000 1.506.000 1.584.000 1.713.000 1.882.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 10.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 41.000 41.000 68.000 1.248.000 1.378.000
Sum gjeld og egenkapital 1.514.000 1.547.000 1.652.000 2.971.000 3.277.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 305.000 1.889.000 4.775.000
Andre inntekter 0 0 92.000 1.000.000 0
Driftsinntekter 0 0 397.000 2.889.000 4.775.000
Varekostnad 0 0 -272.000 -1.880.000 -3.254.000
Lønninger 0 0 -113.000 -97.000 -719.000
Avskrivning 0 0 -138.000 -138.000 -124.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -83.000 -195.000 -185.000 -637.000
Driftskostnader -35.000 -83.000 -718.000 -2.300.000 -4.734.000
Driftsresultat -35.000 -83.000 -322.000 589.000 41.000
Finansinntekter 3.000 6.000 183.000 7.000 126.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -6.000 -17.000
Finans 2.000 6.000 182.000 1.000 109.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -600.000 0
Årsresultat -33.000 -77.000 -130.000 431.000 132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 426.000 553.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 426.000 553.000
Sum finansielle anleggsmidler 320.000 320.000 710.000 1.255.000 745.000
Sum anleggsmidler 320.000 320.000 710.000 1.681.000 1.298.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 23.000 62.000 313.000 283.000
Andre fordringer 183.000 325.000 17.000 315.000 751.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 999.000 879.000 863.000 662.000 946.000
Sum omløpsmidler 1.195.000 1.227.000 942.000 1.290.000 1.980.000
Sum eiendeler 1.515.000 1.547.000 1.652.000 2.971.000 3.278.000
Sum opptjent egenkapital 1.323.000 1.356.000 1.434.000 1.563.000 1.732.000
Sum egenkapital 1.473.000 1.506.000 1.584.000 1.713.000 1.882.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 10.000 17.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 10.000 17.000
Leverandørgjeld 3.000 2.000 11.000 23.000 118.000
Betalbar skatt 0 0 0 166.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 19.000 43.000 323.000
Utbytte 0 0 0 -600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 39.000 39.000 1.016.000 937.000
Sum kortsiktig gjeld 41.000 41.000 68.000 1.248.000 1.378.000
Sum gjeld og egenkapital 1.514.000 1.547.000 1.652.000 2.971.000 3.277.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.154.000 1.186.000 874.000 42.000 602.000
Likviditetsgrad 1 29.1 29.9 13.9 1.0 1.4
Likviditetsgrad 2 29.1 29.9 13.9 1.1 1.5
Soliditet 97.3 97.3 95.9 57.7 57.4
Resultatgrad -81.1 20.4 0.9
Rentedekningsgrad 99.3 9.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet -2.1 -8.4 20.1 5.1
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex