Dakark AS
Juridisk navn:  Dakark AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70189060
Flyplassvegen 22 Flyplassvegen 22 Fax:
6040 Vigra 6040 Vigra
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Giske
Org.nr: 976598407
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 7/1/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
38.48%
Resultat  
  
91.91%
Egenkapital  
  
-28.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.047.000 7.255.000 7.529.000 5.141.000 4.427.000
Resultat: 2.349.000 1.224.000 2.188.000 323.000 -399.000
Egenkapital: 2.223.000 3.114.000 3.184.000 2.433.000 2.199.000
Regnskap for  Dakark AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.047.000 7.255.000 7.529.000 5.141.000 4.427.000
Driftskostnader -7.703.000 -6.046.000 -5.355.000 -4.828.000 -4.830.000
Driftsresultat 2.344.000 1.209.000 2.174.000 313.000 -404.000
Finansinntekter 5.000 15.000 15.000 10.000 5.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 5.000 15.000 14.000 10.000 5.000
Resultat før skatt 2.349.000 1.224.000 2.188.000 323.000 -399.000
Skattekostnad -540.000 -293.000 -548.000 -89.000 107.000
Årsresultat 1.809.000 931.000 1.640.000 234.000 -291.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 225.000 212.000 18.000 23.000 26.000
Sum omløpsmidler 6.550.000 5.279.000 5.895.000 3.266.000 3.155.000
Sum eiendeler 6.775.000 5.491.000 5.913.000 3.289.000 3.181.000
Sum opptjent egenkapital 1.904.000 2.795.000 2.865.000 2.114.000 1.880.000
Sum egenkapital 2.223.000 3.114.000 3.184.000 2.433.000 2.199.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 12.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.547.000 2.365.000 2.729.000 857.000 983.000
Sum gjeld og egenkapital 6.774.000 5.491.000 5.913.000 3.290.000 3.182.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.047.000 7.255.000 7.529.000 5.141.000 4.427.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.047.000 7.255.000 7.529.000 5.141.000 4.427.000
Varekostnad -242.000 -158.000 -369.000 -321.000 -462.000
Lønninger -5.150.000 -3.873.000 -3.400.000 -3.411.000 -3.433.000
Avskrivning -109.000 -19.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.202.000 -1.996.000 -1.586.000 -1.096.000 -935.000
Driftskostnader -7.703.000 -6.046.000 -5.355.000 -4.828.000 -4.830.000
Driftsresultat 2.344.000 1.209.000 2.174.000 313.000 -404.000
Finansinntekter 5.000 15.000 15.000 10.000 5.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 5.000 15.000 14.000 10.000 5.000
Konsernbidrag -2.700.000 -800.000 -889.000 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Årsresultat 1.809.000 931.000 1.640.000 234.000 -291.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 209.000 187.000 18.000 23.000 26.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 25.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 16.000 25.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 225.000 212.000 18.000 23.000 26.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 943.000 728.000 889.000 231.000 673.000
Andre fordringer 1.868.000 1.718.000 1.548.000 23.000 1.575.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.739.000 2.833.000 3.457.000 3.012.000 907.000
Sum omløpsmidler 6.550.000 5.279.000 5.895.000 3.266.000 3.155.000
Sum eiendeler 6.775.000 5.491.000 5.913.000 3.289.000 3.181.000
Sum opptjent egenkapital 1.904.000 2.795.000 2.865.000 2.114.000 1.880.000
Sum egenkapital 2.223.000 3.114.000 3.184.000 2.433.000 2.199.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 12.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 12.000 0 0 0
Leverandørgjeld 179.000 282.000 182.000 216.000 217.000
Betalbar skatt 548.000 263.000 246.000 86.000 0
Skyldig offentlige avgifter 602.000 432.000 789.000 241.000 321.000
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 519.000 388.000 326.000 313.000 445.000
Sum kortsiktig gjeld 4.547.000 2.365.000 2.729.000 857.000 983.000
Sum gjeld og egenkapital 6.774.000 5.491.000 5.913.000 3.290.000 3.182.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.003.000 2.914.000 3.166.000 2.409.000 2.172.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.2 2.2 3.8 3.2
Likviditetsgrad 2 1.4 2.2 2.2 3.9 3.3
Soliditet 32.8 56.7 53.8 74.0 69.1
Resultatgrad 23.3 16.7 28.9 6.1 -9.1
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 2 0.8 0.9 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 34.7 22.3 3 9.8 -12.5
Signatur
30.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.11.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex