Dakato As
Juridisk navn:  Dakato As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 9 Holmenkollen Lønnhaugen allé 10 Fax:
0712 Oslo 374 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918057986
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 9/20/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.73%
Resultat  
  
107.79%
Egenkapital  
  
62.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 392.000 354.000 0 0
Resultat: 320.000 154.000 -30.000 0
Egenkapital: 647.000 397.000 270.000 300.000
Regnskap for  Dakato As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 392.000 354.000 0 0
Driftskostnader -59.000 -143.000 -24.000 0
Driftsresultat 332.000 211.000 -24.000 0
Finansinntekter 10.000 1.000 0 0
Finanskostnader -22.000 -58.000 -6.000 0
Finans -12.000 -57.000 -6.000 0
Resultat før skatt 320.000 154.000 -30.000 0
Skattekostnad -70.000 -27.000 0 0
Årsresultat 250.000 127.000 -30.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 814.000 888.000 3.133.000 0
Sum omløpsmidler 910.000 516.000 20.000 300.000
Sum eiendeler 1.724.000 1.404.000 3.153.000 300.000
Sum opptjent egenkapital 347.000 97.000 -30.000 0
Sum egenkapital 647.000 397.000 270.000 300.000
Sum langsiktig gjeld 51.000 27.000 1.973.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.026.000 980.000 910.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.724.000 1.404.000 3.153.000 300.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 392.000 94.000 0 0
Andre inntekter 0 260.000 0 0
Driftsinntekter 392.000 354.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -59.000 -143.000 -24.000 0
Driftskostnader -59.000 -143.000 -24.000 0
Driftsresultat 332.000 211.000 -24.000 0
Finansinntekter 10.000 1.000 0 0
Finanskostnader -22.000 -58.000 -6.000 0
Finans -12.000 -57.000 -6.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 250.000 127.000 -30.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 2.564.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 2.564.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 814.000 888.000 569.000 0
Sum anleggsmidler 814.000 888.000 3.133.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 910.000 516.000 20.000 300.000
Sum omløpsmidler 910.000 516.000 20.000 300.000
Sum eiendeler 1.724.000 1.404.000 3.153.000 300.000
Sum opptjent egenkapital 347.000 97.000 -30.000 0
Sum egenkapital 647.000 397.000 270.000 300.000
Sum avsetninger til forpliktelser 51.000 27.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 51.000 27.000 1.973.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 47.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 980.000 980.000 910.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.026.000 980.000 910.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.724.000 1.404.000 3.153.000 300.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -116.000 -464.000 -890.000 300.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.5 0
Likviditetsgrad 2 0.9 0.5 0 0
Soliditet 37.5 28.3 8.6 1
Resultatgrad 84.7 59.6
Rentedekningsgrad 15.1 3.6
Gjeldsgrad 1.7 2.5 10.7 0
Total kapitalrentabilitet 19.8 15.1 -0.8 0
Signatur
17.11.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex