Dakon Eiendom 2 AS
Juridisk navn:  Dakon Eiendom 2 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skjalgsbakken 17 Skjalgsbakken 17 Fax:
4041 Hafrsfjord 4041 Hafrsfjord
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 995855178
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/19/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Krohn Regnskap Arf
Utvikling:
Omsetning  
  
130.56%
Resultat  
  
230.56%
Egenkapital  
  
82.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 415.000 180.000 171.000 243.000 152.000
Resultat: 357.000 108.000 -213.000 167.000 69.000
Egenkapital: 615.000 337.000 255.000 418.000 292.000
Regnskap for  Dakon Eiendom 2 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 415.000 180.000 171.000 243.000 152.000
Driftskostnader -48.000 -46.000 -353.000 -47.000 -51.000
Driftsresultat 367.000 134.000 -182.000 196.000 101.000
Finansinntekter 6.000 0 0 0 0
Finanskostnader -16.000 -26.000 -32.000 -30.000 -32.000
Finans -10.000 -26.000 -32.000 -30.000 -32.000
Resultat før skatt 357.000 108.000 -213.000 167.000 69.000
Skattekostnad -79.000 -26.000 50.000 -40.000 -16.000
Årsresultat 279.000 82.000 -163.000 127.000 54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 878.000 903.000 1.200.000 1.226.000
Sum omløpsmidler 1.182.000 357.000 266.000 227.000 48.000
Sum eiendeler 1.182.000 1.235.000 1.169.000 1.427.000 1.274.000
Sum opptjent egenkapital 515.000 237.000 155.000 318.000 192.000
Sum egenkapital 615.000 337.000 255.000 418.000 292.000
Sum langsiktig gjeld 521.000 837.000 858.000 914.000 934.000
Sum kortsiktig gjeld 45.000 61.000 56.000 96.000 48.000
Sum gjeld og egenkapital 1.181.000 1.235.000 1.169.000 1.428.000 1.274.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 415.000 180.000 171.000 243.000 152.000
Driftsinntekter 415.000 180.000 171.000 243.000 152.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -10.000 -20.000 -26.000 -26.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 -300.000 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -26.000 -27.000 -21.000 -25.000
Driftskostnader -48.000 -46.000 -353.000 -47.000 -51.000
Driftsresultat 367.000 134.000 -182.000 196.000 101.000
Finansinntekter 6.000 0 0 0 0
Finanskostnader -16.000 -26.000 -32.000 -30.000 -32.000
Finans -10.000 -26.000 -32.000 -30.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 279.000 82.000 -163.000 127.000 54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 24.000 29.000 0 0
Fast eiendom 0 855.000 874.000 1.200.000 1.226.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 855.000 874.000 1.200.000 1.226.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 878.000 903.000 1.200.000 1.226.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 124.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.182.000 357.000 266.000 103.000 48.000
Sum omløpsmidler 1.182.000 357.000 266.000 227.000 48.000
Sum eiendeler 1.182.000 1.235.000 1.169.000 1.427.000 1.274.000
Sum opptjent egenkapital 515.000 237.000 155.000 318.000 192.000
Sum egenkapital 615.000 337.000 255.000 418.000 292.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.000 0 0 39.000 37.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 521.000 837.000 858.000 914.000 934.000
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 22.000 21.000 18.000 38.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 23.000 40.000 38.000 57.000 34.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 45.000 61.000 56.000 96.000 48.000
Sum gjeld og egenkapital 1.181.000 1.235.000 1.169.000 1.428.000 1.274.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.137.000 296.000 210.000 131.000 0
Likviditetsgrad 1 26.3 5.9 4.8 2.4 1.0
Likviditetsgrad 2 26.3 5.9 4.8 2.4 1.1
Soliditet 52.1 27.3 21.8 29.3 22.9
Resultatgrad 88.4 74.4 -106.4 80.7 66.4
Rentedekningsgrad 22.9 5.2 -5.7 6.5 3.2
Gjeldsgrad 0.9 2.7 3.6 2.4 3.4
Total kapitalrentabilitet 31.6 10.9 -15.6 13.7 7.9
Signatur
03.02.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
03.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex