Dalsgård Hundemat AS
Juridisk navn:  Dalsgård Hundemat AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53432820
Fax:
5683 Reksteren 5683 Reksteren
Fylke: Kommune:
Hordaland Tysnes
Org.nr: 984916744
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 8/1/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Martin Eltarvåg AS
Regnskapsfører: Bjørn Inge Sætre Ans
Utvikling:
Omsetning  
  
7.28%
Resultat  
  
-119.53%
Egenkapital  
  
-3.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 7.248.000 6.756.000 5.625.000 4.159.000 4.202.000
Resultat: -25.000 128.000 0 -128.000 370.000
Egenkapital: 959.000 998.000 897.000 897.000 1.001.000
Regnskap for  Dalsgård Hundemat AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 7.248.000 6.756.000 5.625.000 4.159.000 4.202.000
Driftskostnader -7.254.000 -6.615.000 -5.621.000 -4.279.000 -3.822.000
Driftsresultat -7.000 140.000 4.000 -120.000 380.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -19.000 -14.000 -6.000 -9.000 -11.000
Finans -18.000 -13.000 -4.000 -8.000 -10.000
Resultat før skatt -25.000 128.000 0 -128.000 370.000
Skattekostnad -14.000 -27.000 0 24.000 -104.000
Årsresultat -39.000 101.000 0 -103.000 266.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 580.000 623.000 718.000 800.000 332.000
Sum omløpsmidler 1.676.000 1.611.000 1.422.000 1.226.000 1.199.000
Sum eiendeler 2.256.000 2.234.000 2.140.000 2.026.000 1.531.000
Sum opptjent egenkapital 859.000 898.000 797.000 797.000 900.000
Sum egenkapital 959.000 998.000 897.000 897.000 1.001.000
Sum langsiktig gjeld 118.000 148.000 0 0 42.000
Sum kortsiktig gjeld 1.180.000 1.088.000 1.242.000 1.129.000 488.000
Sum gjeld og egenkapital 2.257.000 2.234.000 2.139.000 2.026.000 1.530.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.018.000 6.706.000 5.625.000 4.159.000 4.172.000
Andre inntekter 230.000 50.000 0 0 30.000
Driftsinntekter 7.248.000 6.756.000 5.625.000 4.159.000 4.202.000
Varekostnad -3.498.000 -3.372.000 -2.666.000 -1.669.000 -1.562.000
Lønninger -1.886.000 -1.568.000 -1.426.000 -1.174.000 -801.000
Avskrivning -231.000 -239.000 -198.000 -175.000 -151.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.639.000 -1.436.000 -1.331.000 -1.261.000 -1.308.000
Driftskostnader -7.254.000 -6.615.000 -5.621.000 -4.279.000 -3.822.000
Driftsresultat -7.000 140.000 4.000 -120.000 380.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -19.000 -14.000 -6.000 -9.000 -11.000
Finans -18.000 -13.000 -4.000 -8.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -39.000 101.000 0 -103.000 266.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 539.000 623.000 718.000 800.000 332.000
Sum varige driftsmidler 539.000 623.000 718.000 800.000 332.000
Sum finansielle anleggsmidler 41.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 580.000 623.000 718.000 800.000 332.000
Varebeholdning 599.000 217.000 159.000 83.000 61.000
Kundefordringer 768.000 1.042.000 724.000 438.000 377.000
Andre fordringer 26.000 44.000 64.000 83.000 180.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 283.000 308.000 475.000 622.000 582.000
Sum omløpsmidler 1.676.000 1.611.000 1.422.000 1.226.000 1.199.000
Sum eiendeler 2.256.000 2.234.000 2.140.000 2.026.000 1.531.000
Sum opptjent egenkapital 859.000 898.000 797.000 797.000 900.000
Sum egenkapital 959.000 998.000 897.000 897.000 1.001.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 118.000 148.000 0 0 42.000
Leverandørgjeld 836.000 481.000 819.000 605.000 81.000
Betalbar skatt 14.000 27.000 0 0 126.000
Skyldig offentlige avgifter 141.000 333.000 185.000 141.000 134.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 187.000 247.000 238.000 383.000 147.000
Sum kortsiktig gjeld 1.180.000 1.088.000 1.242.000 1.129.000 488.000
Sum gjeld og egenkapital 2.257.000 2.234.000 2.139.000 2.026.000 1.530.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 496.000 523.000 180.000 97.000 711.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.1 1.1 2.5
Likviditetsgrad 2 1.0 1.3 1.1 1.1 2.4
Soliditet 42.5 44.7 41.9 44.3 65.4
Resultatgrad -0.1 2.1 0.1 -2.9 9.0
Rentedekningsgrad -0.3 10.1 1.0 -13.2 34.6
Gjeldsgrad 1.4 1.2 1.4 1.3 0.5
Total kapitalrentabilitet -0.3 6.3 0.3 -5.9 24.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex