Derlick Arkitekter AS
Juridisk navn:  Derlick Arkitekter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23327270
Hausmanns Gate 16 Hausmanns Gate 16 Fax: 23327288
0182 Oslo 182 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 943760748
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 5/1/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Mebi Regnskap Mette Biørnstad
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.38%
Resultat  
  
-338.96%
Egenkapital  
  
-30.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.256.000 15.394.000 13.962.000 11.669.000 12.188.000
Resultat: -1.515.000 634.000 808.000 -162.000 444.000
Egenkapital: 2.739.000 3.923.000 3.439.000 3.243.000 3.372.000
Regnskap for  Derlick Arkitekter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.256.000 15.394.000 13.962.000 11.669.000 12.188.000
Driftskostnader -13.772.000 -14.763.000 -13.162.000 -11.838.000 -11.751.000
Driftsresultat -1.517.000 631.000 801.000 -168.000 437.000
Finansinntekter 6.000 6.000 7.000 7.000 9.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 0 0 -2.000
Finans 2.000 2.000 7.000 7.000 7.000
Resultat før skatt -1.515.000 634.000 808.000 -162.000 444.000
Skattekostnad 331.000 -150.000 -199.000 33.000 -132.000
Årsresultat -1.184.000 484.000 609.000 -129.000 312.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 519.000 257.000 196.000 259.000 231.000
Sum omløpsmidler 4.401.000 6.256.000 5.684.000 4.912.000 4.950.000
Sum eiendeler 4.920.000 6.513.000 5.880.000 5.171.000 5.181.000
Sum opptjent egenkapital 2.652.000 3.836.000 3.352.000 3.143.000 3.272.000
Sum egenkapital 2.739.000 3.923.000 3.439.000 3.243.000 3.372.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.181.000 2.589.000 2.441.000 1.928.000 1.809.000
Sum gjeld og egenkapital 4.921.000 6.513.000 5.881.000 5.171.000 5.181.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.743.000 14.890.000 13.500.000 11.266.000 11.886.000
Andre inntekter 514.000 504.000 462.000 403.000 302.000
Driftsinntekter 12.256.000 15.394.000 13.962.000 11.669.000 12.188.000
Varekostnad -49.000 -46.000 -37.000 -32.000 -52.000
Lønninger -10.002.000 -10.020.000 -8.971.000 -7.948.000 -8.007.000
Avskrivning -68.000 -117.000 -49.000 -53.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.653.000 -4.580.000 -4.105.000 -3.805.000 -3.647.000
Driftskostnader -13.772.000 -14.763.000 -13.162.000 -11.838.000 -11.751.000
Driftsresultat -1.517.000 631.000 801.000 -168.000 437.000
Finansinntekter 6.000 6.000 7.000 7.000 9.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 0 0 -2.000
Finans 2.000 2.000 7.000 7.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -203.000 0 0
Årsresultat -1.184.000 484.000 609.000 -129.000 312.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 399.000 68.000 17.000 152.000 120.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 120.000 189.000 179.000 107.000 111.000
Sum varige driftsmidler 120.000 189.000 179.000 107.000 111.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 519.000 257.000 196.000 259.000 231.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.171.000 1.131.000 1.469.000 1.277.000 748.000
Andre fordringer 901.000 1.461.000 1.162.000 1.014.000 1.086.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.329.000 3.663.000 3.053.000 2.620.000 3.117.000
Sum omløpsmidler 4.401.000 6.256.000 5.684.000 4.912.000 4.950.000
Sum eiendeler 4.920.000 6.513.000 5.880.000 5.171.000 5.181.000
Sum opptjent egenkapital 2.652.000 3.836.000 3.352.000 3.143.000 3.272.000
Sum egenkapital 2.739.000 3.923.000 3.439.000 3.243.000 3.372.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 62.000 145.000 174.000 175.000 108.000
Betalbar skatt 0 202.000 63.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.168.000 1.123.000 1.208.000 1.036.000 936.000
Utbytte 0 0 -203.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 952.000 1.120.000 793.000 717.000 765.000
Sum kortsiktig gjeld 2.181.000 2.589.000 2.441.000 1.928.000 1.809.000
Sum gjeld og egenkapital 4.921.000 6.513.000 5.881.000 5.171.000 5.181.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.220.000 3.667.000 3.243.000 2.984.000 3.141.000
Likviditetsgrad 1 2 2.4 2.3 2.5 2.7
Likviditetsgrad 2 2 2.4 2.3 2.5 2.8
Soliditet 55.7 60.2 58.5 62.7 65.1
Resultatgrad -12.4 4.1 5.7 -1.4 3.6
Rentedekningsgrad -379.3 157.8 223.0
Gjeldsgrad 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet -30.7 9.8 13.7 -3.1 8.6
Signatur
16.06.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex