Digitale Gardermoen Iks
Juridisk navn:  Digitale Gardermoen Iks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64009098
Balder Alle 2 Balder Alle 2 Fax: 64822264
2060 Gardermoen 2060 Gardermoen
Fylke: Kommune: www.dgi.no
Akershus Ullensaker
Org.nr: 987059389
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 6/29/2004
Foretakstype: IKS
Revisor: Romerike Revisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
3.29%
Resultat  
  
-18.93%
Egenkapital  
  
14.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 92.698.000 89.746.000 81.612.000 86.347.000 84.220.000
Resultat: 2.569.000 3.169.000 3.809.000 3.350.000 -3.259.000
Egenkapital: 14.302.000 12.438.000 9.269.000 5.460.000 2.110.000
Regnskap for  Digitale Gardermoen Iks
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 92.698.000 89.746.000 81.612.000 86.347.000 84.220.000
Driftskostnader -89.398.000 -85.710.000 -76.535.000 -81.705.000 -85.090.000
Driftsresultat 3.301.000 4.036.000 5.077.000 4.643.000 -870.000
Finansinntekter 870.000 724.000 581.000 508.000 367.000
Finanskostnader -1.602.000 -1.590.000 -1.849.000 -1.800.000 -2.756.000
Finans -732.000 -866.000 -1.268.000 -1.292.000 -2.389.000
Resultat før skatt 2.569.000 3.169.000 3.809.000 3.350.000 -3.259.000
Skattekostnad 395.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.964.000 3.169.000 3.809.000 3.350.000 -3.259.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.654.000 72.178.000 59.440.000 54.853.000 58.448.000
Sum omløpsmidler 47.605.000 16.106.000 25.098.000 26.661.000 26.475.000
Sum eiendeler 113.259.000 88.284.000 84.538.000 81.514.000 84.923.000
Sum opptjent egenkapital 11.770.000 9.906.000 6.738.000 2.929.000 -1.435.000
Sum egenkapital 14.302.000 12.438.000 9.269.000 5.460.000 2.110.000
Sum langsiktig gjeld 82.487.000 48.720.000 43.233.000 40.566.000 49.983.000
Sum kortsiktig gjeld 16.471.000 27.127.000 32.035.000 35.488.000 32.829.000
Sum gjeld og egenkapital 113.260.000 88.285.000 84.538.000 81.515.000 84.922.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 92.698.000 89.746.000 81.612.000 86.347.000 84.220.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 92.698.000 89.746.000 81.612.000 86.347.000 84.220.000
Varekostnad 0 0 0 -5.491.000 -4.244.000
Lønninger -31.007.000 -29.076.000 -27.007.000 -26.719.000 -27.393.000
Avskrivning -18.692.000 -18.021.000 -15.138.000 -13.529.000 -12.427.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -39.699.000 -38.613.000 -34.390.000 -35.966.000 -41.026.000
Driftskostnader -89.398.000 -85.710.000 -76.535.000 -81.705.000 -85.090.000
Driftsresultat 3.301.000 4.036.000 5.077.000 4.643.000 -870.000
Finansinntekter 870.000 724.000 581.000 508.000 367.000
Finanskostnader -1.602.000 -1.590.000 -1.849.000 -1.800.000 -2.756.000
Finans -732.000 -866.000 -1.268.000 -1.292.000 -2.389.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.964.000 3.169.000 3.809.000 3.350.000 -3.259.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 65.218.000 71.449.000 58.629.000 54.215.000 58.407.000
Sum varige driftsmidler 65.218.000 71.449.000 58.629.000 54.215.000 58.407.000
Sum finansielle anleggsmidler 436.000 729.000 811.000 638.000 41.000
Sum anleggsmidler 65.654.000 72.178.000 59.440.000 54.853.000 58.448.000
Varebeholdning 0 0 0 0 215.000
Kundefordringer 718.000 3.671.000 1.713.000 54.000 5.036.000
Andre fordringer 16.579.000 10.659.000 7.774.000 16.591.000 10.718.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 30.308.000 1.777.000 15.611.000 10.016.000 10.505.000
Sum omløpsmidler 47.605.000 16.106.000 25.098.000 26.661.000 26.475.000
Sum eiendeler 113.259.000 88.284.000 84.538.000 81.514.000 84.923.000
Sum opptjent egenkapital 11.770.000 9.906.000 6.738.000 2.929.000 -1.435.000
Sum egenkapital 14.302.000 12.438.000 9.269.000 5.460.000 2.110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.133.000 5.044.000 4.663.000 4.187.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 18.973.000 15.892.000 14.692.000
Sum langsiktig gjeld 82.487.000 48.720.000 43.233.000 40.566.000 49.983.000
Leverandørgjeld 8.347.000 19.661.000 4.577.000 10.745.000 9.864.000
Betalbar skatt 0 395.000 395.000 395.000 395.000
Skyldig offentlige avgifter 1.722.000 1.736.000 1.720.000 1.303.000 5.560.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.402.000 5.335.000 6.370.000 7.153.000 2.317.000
Sum kortsiktig gjeld 16.471.000 27.127.000 32.035.000 35.488.000 32.829.000
Sum gjeld og egenkapital 113.260.000 88.285.000 84.538.000 81.515.000 84.922.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.134.000 -11.021.000 -6.937.000 -8.827.000 -6.354.000
Likviditetsgrad 1 2.9 0.6 0.8 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 2.9 0.6 0.8 0.8 0.8
Soliditet 12.6 14.1 11.0 6.7 2.5
Resultatgrad 3.6 4.5 6.2 5.4 -1.0
Rentedekningsgrad 2.6 3.0 3.1 2.9 -0.2
Gjeldsgrad 6.9 6.1 8.1 13.9 39.2
Total kapitalrentabilitet 3.7 5.4 6.7 6.3 -0.6
Signatur
19.09.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
19.09.2011
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Digitale Gardermoen Iks
Digitale Gardermoen IKS er et interkommunalt selskap som står for felles drift og leveranse av IKT-tjenester til kommunene i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex