Disse Mine Minste Uio Eiendommer
Juridisk navn:  Disse Mine Minste Uio Eiendommer
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lundegeilen 66B Lundegeilen 66B Fax:
4323 Sandnes 4323 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 990004730
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/6/2006 1
Foretakstype: STI
Revisor: Capax As
Regnskapsfører: Chaparian Leonard Westergård
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-50%
Egenkapital  
  
-9.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -3.000 -2.000 0 0 0
Egenkapital: 28.000 31.000 33.000 33.000 33.000
Regnskap for  Disse Mine Minste Uio Eiendommer
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -3.000 -2.000 0 0 0
Driftsresultat -3.000 -2.000 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -3.000 -2.000 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -2.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 28.000 31.000 33.000 33.000 33.000
Sum eiendeler 28.000 31.000 33.000 33.000 33.000
Sum opptjent egenkapital -72.000 -69.000 -67.000 -67.000 -67.000
Sum egenkapital 28.000 31.000 33.000 33.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 28.000 31.000 33.000 33.000 33.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -2.000 0 0 0
Driftskostnader -3.000 -2.000 0 0 0
Driftsresultat -3.000 -2.000 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -2.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 28.000 31.000 33.000 33.000 33.000
Sum omløpsmidler 28.000 31.000 33.000 33.000 33.000
Sum eiendeler 28.000 31.000 33.000 33.000 33.000
Sum opptjent egenkapital -72.000 -69.000 -67.000 -67.000 -67.000
Sum egenkapital 28.000 31.000 33.000 33.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 28.000 31.000 33.000 33.000 33.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.000 31.000 33.000 33.000 33.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -10.7 -6.5 0 0 0.0
Signatur
07.10.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.10.2020
STYRET KAN MEDDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex