Dokufilm AS
Juridisk navn:  Dokufilm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90738049
Vognsneset 42 Vognsneset 42 Fax:
4643 Søgne 4643 Søgne
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 987877006
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Institutt For Bedriftssikring As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.05%
Resultat  
  
-246.81%
Egenkapital  
  
-98.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 875.000 1.152.000 1.144.000 1.695.000 2.089.000
Resultat: -489.000 -141.000 -383.000 -41.000 226.000
Egenkapital: 7.000 633.000 748.000 1.044.000 1.075.000
Regnskap for  Dokufilm AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 875.000 1.152.000 1.144.000 1.695.000 2.089.000
Driftskostnader -1.365.000 -1.294.000 -1.527.000 -1.737.000 -1.863.000
Driftsresultat -489.000 -141.000 -383.000 -41.000 225.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt -489.000 -141.000 -383.000 -41.000 226.000
Skattekostnad -137.000 26.000 87.000 9.000 -62.000
Årsresultat -626.000 -115.000 -296.000 -32.000 164.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 217.000 523.000 724.000 842.000 951.000
Sum omløpsmidler 198.000 472.000 304.000 527.000 919.000
Sum eiendeler 415.000 995.000 1.028.000 1.369.000 1.870.000
Sum opptjent egenkapital -94.000 532.000 647.000 943.000 975.000
Sum egenkapital 7.000 633.000 748.000 1.044.000 1.075.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 408.000 362.000 281.000 325.000 795.000
Sum gjeld og egenkapital 415.000 995.000 1.029.000 1.369.000 1.871.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 874.000 1.152.000 1.143.000 1.695.000 2.089.000
Andre inntekter 1.000 0 1.000 0 0
Driftsinntekter 875.000 1.152.000 1.144.000 1.695.000 2.089.000
Varekostnad -2.000 -133.000 -148.000 -420.000 -595.000
Lønninger -790.000 -654.000 -790.000 -791.000 -793.000
Avskrivning -209.000 -228.000 -237.000 -202.000 -84.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -364.000 -279.000 -352.000 -324.000 -391.000
Driftskostnader -1.365.000 -1.294.000 -1.527.000 -1.737.000 -1.863.000
Driftsresultat -489.000 -141.000 -383.000 -41.000 225.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -626.000 -115.000 -296.000 -32.000 164.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 137.000 110.000 23.000 14.000
Fast eiendom 0 0 0 76.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 217.000 386.000 614.000 743.000 937.000
Sum varige driftsmidler 217.000 386.000 614.000 819.000 937.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 217.000 523.000 724.000 842.000 951.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 35.000 366.000 44.000 184.000 0
Andre fordringer 11.000 13.000 33.000 32.000 90.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 152.000 92.000 227.000 311.000 830.000
Sum omløpsmidler 198.000 472.000 304.000 527.000 919.000
Sum eiendeler 415.000 995.000 1.028.000 1.369.000 1.870.000
Sum opptjent egenkapital -94.000 532.000 647.000 943.000 975.000
Sum egenkapital 7.000 633.000 748.000 1.044.000 1.075.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 3.000 15.000 6.000 396.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 47.000
Skyldig offentlige avgifter 88.000 104.000 76.000 121.000 57.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 319.000 255.000 190.000 199.000 296.000
Sum kortsiktig gjeld 408.000 362.000 281.000 325.000 795.000
Sum gjeld og egenkapital 415.000 995.000 1.029.000 1.369.000 1.871.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -210.000 110.000 23.000 202.000 124.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.3 1.1 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 1.3 1.1 1.6 1.2
Soliditet 1.7 63.6 72.7 76.3 57.5
Resultatgrad -55.9 -12.2 -33.5 -2.4 10.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 58.3 0.6 0.4 0.3 0.7
Total kapitalrentabilitet -117.8 -14.2 -37.2 12.1
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.02.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex