Drøbaktorget Pizza AS
Juridisk navn:  Drøbaktorget Pizza AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22225555
Sentralt Fakturamottak Postboks 260 Torget 1 Fax:
1326 Lysaker 1440 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 992266236
Aksjekapital: 325.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/28/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Center Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.78%
Resultat  
  
1516.67%
Egenkapital  
  
21.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.903.000 11.331.000 11.391.000 10.865.000 11.166.000
Resultat: 595.000 -42.000 -112.000 -2.845.000 -309.000
Egenkapital: -3.035.000 -3.854.000 -3.850.000 -4.278.000 -1.339.000
Regnskap for  Drøbaktorget Pizza AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.903.000 11.331.000 11.391.000 10.865.000 11.166.000
Driftskostnader -10.181.000 -11.215.000 -11.349.000 -12.129.000 -11.190.000
Driftsresultat 722.000 115.000 41.000 -1.263.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -127.000 -158.000 -154.000 -1.582.000 -285.000
Finans -127.000 -158.000 -153.000 -1.582.000 -285.000
Resultat før skatt 595.000 -42.000 -112.000 -2.845.000 -309.000
Skattekostnad 0 9.000 130.000 0 0
Årsresultat 595.000 -33.000 17.000 -2.845.000 -309.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 620.000 766.000 813.000 973.000 1.571.000
Sum omløpsmidler 440.000 530.000 1.149.000 548.000 2.075.000
Sum eiendeler 1.060.000 1.296.000 1.962.000 1.521.000 3.646.000
Sum opptjent egenkapital -3.360.000 -3.954.000 -3.950.000 -4.378.000 -1.439.000
Sum egenkapital -3.035.000 -3.854.000 -3.850.000 -4.278.000 -1.339.000
Sum langsiktig gjeld 2.628.000 3.390.000 4.019.000 2.448.000 2.712.000
Sum kortsiktig gjeld 1.466.000 1.760.000 1.794.000 3.352.000 2.273.000
Sum gjeld og egenkapital 1.059.000 1.296.000 1.963.000 1.522.000 3.646.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.903.000 11.331.000 11.391.000 10.865.000 11.166.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.903.000 11.331.000 11.391.000 10.865.000 11.166.000
Varekostnad -2.535.000 -2.801.000 -2.866.000 -2.681.000 -2.708.000
Lønninger -3.556.000 -4.161.000 -4.068.000 -4.564.000 -4.354.000
Avskrivning -225.000 -160.000 -348.000 -598.000 -607.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.865.000 -4.093.000 -4.067.000 -4.286.000 -3.521.000
Driftskostnader -10.181.000 -11.215.000 -11.349.000 -12.129.000 -11.190.000
Driftsresultat 722.000 115.000 41.000 -1.263.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -127.000 -158.000 -154.000 -1.582.000 -285.000
Finans -127.000 -158.000 -153.000 -1.582.000 -285.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 595.000 -33.000 17.000 -2.845.000 -309.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 375.000 525.000 625.000 743.000 887.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 245.000 242.000 188.000 230.000 684.000
Sum varige driftsmidler 245.000 242.000 188.000 230.000 684.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 620.000 766.000 813.000 973.000 1.571.000
Varebeholdning 139.000 131.000 132.000 172.000 195.000
Kundefordringer 30.000 72.000 59.000 35.000 122.000
Andre fordringer 147.000 144.000 280.000 242.000 1.259.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 124.000 145.000 138.000 100.000 405.000
Sum omløpsmidler 440.000 530.000 1.149.000 548.000 2.075.000
Sum eiendeler 1.060.000 1.296.000 1.962.000 1.521.000 3.646.000
Sum opptjent egenkapital -3.360.000 -3.954.000 -3.950.000 -4.378.000 -1.439.000
Sum egenkapital -3.035.000 -3.854.000 -3.850.000 -4.278.000 -1.339.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 63.000 79.000 101.000 317.000 152.000
Sum langsiktig gjeld 2.628.000 3.390.000 4.019.000 2.448.000 2.712.000
Leverandørgjeld 469.000 365.000 495.000 939.000 796.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 374.000 446.000 413.000 990.000 576.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 561.000 870.000 784.000 1.107.000 748.000
Sum kortsiktig gjeld 1.466.000 1.760.000 1.794.000 3.352.000 2.273.000
Sum gjeld og egenkapital 1.059.000 1.296.000 1.963.000 1.522.000 3.646.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.026.000 -1.230.000 -645.000 -2.804.000 -198.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.6 0.2 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.6 0.2 0.9
Soliditet -286.6 -297.4 -196.1 -281.1 -36.7
Resultatgrad 6.6 1 0.4 -11.6 -0.2
Rentedekningsgrad 5.7 0.7 0.3 -0.8 -0.1
Gjeldsgrad -1.3 -1.3 -1.5 -1.4 -3.7
Total kapitalrentabilitet 68.2 8.9 2.1 -83.0 -0.7
Signatur
12.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex