Draape Limited
Juridisk navn:  Draape Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørndalsstølen 6 H Bjørndalsstølen 6 H Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 997324072
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/13/2011
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
78.43%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011
Omsetning: 273.000 153.000
Resultat: 95.000 0
Egenkapital: 68.000 0
Regnskap for  Draape Limited
Resultat 2012 2011
Driftsinntekter 273.000 153.000
Driftskostnader -179.000 -154.000
Driftsresultat 94.000 0
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 95.000 0
Skattekostnad -27.000 0
Årsresultat 68.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 123.000 48.000
Sum eiendeler 123.000 48.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 0
Sum egenkapital 68.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 55.000 48.000
Sum gjeld og egenkapital 123.000 48.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 273.000 153.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 273.000 153.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -39.000 -71.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -140.000 -83.000
Driftskostnader -179.000 -154.000
Driftsresultat 94.000 0
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 68.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 90.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 32.000 48.000
Sum omløpsmidler 123.000 48.000
Sum eiendeler 123.000 48.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 0
Sum egenkapital 68.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 5.000 2.000
Betalbar skatt 27.000 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 39.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 48.000
Sum gjeld og egenkapital 123.000 48.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 68.000 0
Likviditetsgrad 1 2.2 1.0
Likviditetsgrad 2 2.3 1.1
Soliditet 55.3 0.0
Resultatgrad 34.4 0.0
Rentedekningsgrad 95.0
Gjeldsgrad 0.8
Total kapitalrentabilitet 77.2 0.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex