Efo AS
Juridisk navn:  Efo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
v/ Eivind Saga Markveien 7A Fossestøl co/Einar Fossestøl Fax:
1391 Vollen 4534 Marnardal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 992294213
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/24/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-169.23%
Egenkapital  
  
-4.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -9.000 13.000 -11.000 -11.000 -13.000
Egenkapital: -222.000 -213.000 -226.000 -215.000 -205.000
Regnskap for  Efo AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -3.000 -6.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat 0 -3.000 -6.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 21.000 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -6.000 -4.000 -4.000 -7.000
Finans -9.000 15.000 -4.000 -4.000 -7.000
Resultat før skatt -9.000 13.000 -11.000 -11.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 13.000 -11.000 -11.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000
Sum opptjent egenkapital -322.000 -313.000 -326.000 -315.000 -305.000
Sum egenkapital -222.000 -213.000 -226.000 -215.000 -205.000
Sum langsiktig gjeld 796.000 787.000 802.000 798.000 794.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 38.000 35.000 29.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 612.000 612.000 611.000 612.000 612.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -3.000 -6.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader 0 -3.000 -6.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat 0 -3.000 -6.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 21.000 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -6.000 -4.000 -4.000 -7.000
Finans -9.000 15.000 -4.000 -4.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 13.000 -11.000 -11.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000
Sum anleggsmidler 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000
Sum opptjent egenkapital -322.000 -313.000 -326.000 -315.000 -305.000
Sum egenkapital -222.000 -213.000 -226.000 -215.000 -205.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 796.000 787.000 802.000 798.000 794.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 38.000 35.000 29.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 38.000 35.000 29.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 612.000 612.000 611.000 612.000 612.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -38.000 -38.000 -35.000 -29.000 -23.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet -36.3 -34.8 -35.1 -33.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 -0.5 -1.5 -1.5 -0.9
Gjeldsgrad -3.8 -3.9 -3.7 -3.8 -4.0
Total kapitalrentabilitet 0 2.9 -1.0
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
22.01.2020
PROKURA
SAGA EIVIND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex