Eikeli-Lijordet Kvinne- Og Familielag
Juridisk navn:  Eikeli-Lijordet Kvinne- Og Familielag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67147915
General Fleischers Vei 1 General Fleischers Vei 1 Fax:
1359 Eiksmarka 1359 Eiksmarka
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 971446196
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 12/24/1976
Foretakstype: FLI
Revisor: Berge & Lundal Revisjonsselskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.39%
Resultat  
  
-201.2%
Egenkapital  
  
-21.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 4.756.000 4.556.000
Resultat: -252.000 249.000
Egenkapital: 942.000 1.194.000
Regnskap for  Eikeli-Lijordet Kvinne- Og Familielag
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 4.756.000 4.556.000
Driftskostnader -5.012.000 -4.325.000
Driftsresultat -256.000 232.000
Finansinntekter 5.000 0
Finanskostnader 0 17.000
Finans 5.000 17.000
Resultat før skatt -252.000 249.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -252.000 249.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.686.000 1.750.000
Sum omløpsmidler 203.000 220.000
Sum eiendeler 1.889.000 1.970.000
Sum opptjent egenkapital 942.000 1.194.000
Sum egenkapital 942.000 1.194.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 947.000 777.000
Sum gjeld og egenkapital 1.889.000 1.971.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.746.000 4.553.000
Andre inntekter 10.000 3.000
Driftsinntekter 4.756.000 4.556.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -4.273.000 -3.742.000
Avskrivning -109.000 -117.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -630.000 -466.000
Driftskostnader -5.012.000 -4.325.000
Driftsresultat -256.000 232.000
Finansinntekter 5.000 0
Finanskostnader 0 17.000
Finans 5.000 17.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -252.000 249.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 1.564.000 1.649.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 122.000 102.000
Sum varige driftsmidler 1.686.000 1.750.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.686.000 1.750.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 57.000
Andre fordringer 45.000 15.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 158.000 148.000
Sum omløpsmidler 203.000 220.000
Sum eiendeler 1.889.000 1.970.000
Sum opptjent egenkapital 942.000 1.194.000
Sum egenkapital 942.000 1.194.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 73.000 43.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 263.000 236.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 611.000 498.000
Sum kortsiktig gjeld 947.000 777.000
Sum gjeld og egenkapital 1.889.000 1.971.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -744.000 -557.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3
Soliditet 49.9 60.6
Resultatgrad -5.4 5.1
Rentedekningsgrad -13.6
Gjeldsgrad 1 0.7
Total kapitalrentabilitet -13.3 11.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex