Eikeli Borettslag
Juridisk navn:  Eikeli Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02333
Postboks 293 Sentrum c/o OBOS Storgaten 20 Fax: 33309402
3101 Tønsberg 3126 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 953792389
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/22/1979
Foretakstype: BRL
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
6.91%
Resultat  
  
-60.11%
Egenkapital  
  
6.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 975.000 912.000 912.000 880.000 864.000
Resultat: 71.000 178.000 238.000 -125.000 171.000
Egenkapital: -1.109.000 -1.180.000 -1.358.000 -1.595.000 -1.471.000
Regnskap for  Eikeli Borettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 975.000 912.000 912.000 880.000 864.000
Driftskostnader -836.000 -668.000 -603.000 -931.000 -598.000
Driftsresultat 139.000 245.000 308.000 -51.000 266.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -71.000 -69.000 -72.000 -76.000 -98.000
Finans -69.000 -67.000 -71.000 -75.000 -94.000
Resultat før skatt 71.000 178.000 238.000 -125.000 171.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 71.000 178.000 238.000 -125.000 171.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.061.000 1.061.000 1.061.000 1.061.000 1.061.000
Sum omløpsmidler 498.000 590.000 601.000 376.000 612.000
Sum eiendeler 1.559.000 1.651.000 1.662.000 1.437.000 1.673.000
Sum opptjent egenkapital -1.111.000 -1.182.000 -1.360.000 -1.597.000 -1.473.000
Sum egenkapital -1.109.000 -1.180.000 -1.358.000 -1.595.000 -1.471.000
Sum langsiktig gjeld 2.669.000 2.789.000 2.909.000 3.026.000 3.139.000
Sum kortsiktig gjeld 0 42.000 111.000 8.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 1.560.000 1.651.000 1.662.000 1.439.000 1.673.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 975.000 912.000 912.000 880.000 864.000
Driftsinntekter 975.000 912.000 912.000 880.000 864.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -68.000 -75.000 -73.000 -74.000 -60.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -768.000 -593.000 -530.000 -857.000 -538.000
Driftskostnader -836.000 -668.000 -603.000 -931.000 -598.000
Driftsresultat 139.000 245.000 308.000 -51.000 266.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -71.000 -69.000 -72.000 -76.000 -98.000
Finans -69.000 -67.000 -71.000 -75.000 -94.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 71.000 178.000 238.000 -125.000 171.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.061.000 1.061.000 1.061.000 1.061.000 1.061.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.061.000 1.061.000 1.061.000 1.061.000 1.061.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.061.000 1.061.000 1.061.000 1.061.000 1.061.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 41.000 95.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 498.000 549.000 505.000 376.000 612.000
Sum omløpsmidler 498.000 590.000 601.000 376.000 612.000
Sum eiendeler 1.559.000 1.651.000 1.662.000 1.437.000 1.673.000
Sum opptjent egenkapital -1.111.000 -1.182.000 -1.360.000 -1.597.000 -1.473.000
Sum egenkapital -1.109.000 -1.180.000 -1.358.000 -1.595.000 -1.471.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.669.000 2.789.000 2.909.000 3.026.000 3.139.000
Leverandørgjeld 0 41.000 110.000 7.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.000 0 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 0 42.000 111.000 8.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 1.560.000 1.651.000 1.662.000 1.439.000 1.673.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 498.000 548.000 490.000 368.000 607.000
Likviditetsgrad 1 1 5.4 4 122.4
Likviditetsgrad 2 0 1 5.4 4 122.5
Soliditet -71.1 -71.5 -81.7 -110.8 -87.9
Resultatgrad 14.3 26.9 33.8 -5.8 30.8
Rentedekningsgrad 2 3.6 4.3 -0.7 2.8
Gjeldsgrad -2.4 -2.4 -2.2 -1.9 -2.1
Total kapitalrentabilitet 9 1 18.6 -3.5 16.1
Signatur
12.10.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex