Eikelid As
Juridisk navn:  Eikelid As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skjelsvikvegen 57 Ryfylkevegen 2648 Fax:
4139 Fister 4121 Tau
Fylke: Kommune:
Rogaland Strand
Org.nr: 923176004
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/18/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tf Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: 0
Egenkapital: 24.000
Regnskap for  Eikelid As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 44.000
Sum eiendeler 44.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 24.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 19.000
Sum gjeld og egenkapital 43.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 44.000
Sum omløpsmidler 44.000
Sum eiendeler 44.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000
Sum kortsiktig gjeld 19.000
Sum gjeld og egenkapital 43.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000
Likviditetsgrad 1 2.3
Likviditetsgrad 2 2.3
Soliditet 55.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
18.08.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
18.08.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex