Eldrelegat Til økonomisk Vanskeligstilte Over 60 år
Juridisk navn:  Eldrelegat Til økonomisk Vanskeligstilte Over 60 år
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23008000
C/O Oslo Kemnerkontor Postboks 4594 Nydalen Nydalsveien 24 Fax: 23469090
0404 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 977119995
Aksjekapital: 9.692.086 NOK
Etableringsdato: 12/31/1987
Foretakstype: STI
Revisor: Oslo Kommune Kommunerevisjonen
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
925.93%
Egenkapital  
  
2.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 134.000 171.000 188.000 220.000
Resultat: 277.000 27.000 45.000 6.000 -6.000
Egenkapital: 10.185.000 9.908.000 9.881.000 9.836.000 9.830.000
Regnskap for  Eldrelegat Til økonomisk Vanskeligstilte Over 60 år
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 134.000 171.000 188.000 220.000
Driftskostnader -120.000 -107.000 -126.000 -182.000 -226.000
Driftsresultat -120.000 27.000 45.000 6.000 -6.000
Finansinntekter 445.000 0 0 0 0
Finanskostnader -48.000 0 0 0 0
Finans 397.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 277.000 27.000 45.000 6.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 277.000 27.000 45.000 6.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum omløpsmidler 10.218.000 9.925.000 9.895.000 9.852.000 9.849.000
Sum eiendeler 10.218.000 9.928.000 9.898.000 9.855.000 9.852.000
Sum opptjent egenkapital 10.185.000 9.908.000 9.881.000 9.836.000 9.830.000
Sum egenkapital 10.185.000 9.908.000 9.881.000 9.836.000 9.830.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33.000 20.000 17.000 19.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 10.218.000 9.928.000 9.898.000 9.855.000 9.852.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 134.000 171.000 188.000 220.000
Driftsinntekter 0 134.000 171.000 188.000 220.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -120.000 -107.000 -126.000 -182.000 -226.000
Driftskostnader -120.000 -107.000 -126.000 -182.000 -226.000
Driftsresultat -120.000 27.000 45.000 6.000 -6.000
Finansinntekter 445.000 0 0 0 0
Finanskostnader -48.000 0 0 0 0
Finans 397.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 277.000 27.000 45.000 6.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 0 3.000 3.000 3.000 3.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 10.118.000 0 0 0 0
Kasse, bank 100.000 9.925.000 9.895.000 9.852.000 9.849.000
Sum omløpsmidler 10.218.000 9.925.000 9.895.000 9.852.000 9.849.000
Sum eiendeler 10.218.000 9.928.000 9.898.000 9.855.000 9.852.000
Sum opptjent egenkapital 10.185.000 9.908.000 9.881.000 9.836.000 9.830.000
Sum egenkapital 10.185.000 9.908.000 9.881.000 9.836.000 9.830.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 20.000 17.000 19.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000 20.000 17.000 19.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 10.218.000 9.928.000 9.898.000 9.855.000 9.852.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.185.000 9.905.000 9.878.000 9.833.000 9.827.000
Likviditetsgrad 1 309.6 496.3 582.1 518.5 447.7
Likviditetsgrad 2 309.6 496.3 582.1 518.5 447.7
Soliditet 99.7 99.8 99.8 99.8 99.8
Resultatgrad 20.1 26.3 3.2 -2.7
Rentedekningsgrad -2.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 3.2 0.3 0.5 0.1 -0.1
Signatur
31.07.2020
SIGNATUR
ROSENQVIST ASTRI MARIJA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex