Elektriske Stabell As
Juridisk navn:  Elektriske Stabell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22172965
Schweigaards gate 34 Schweigaards gate 34 Fax: 22172429
0191 Oslo 191 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 997764609
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
40.08%
Egenkapital  
  
-0.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 50.000
Resultat: 1.835.000 1.310.000 861.000 1.023.000 2.105.000
Egenkapital: 3.083.000 3.108.000 5.494.000 5.436.000 6.409.000
Regnskap for  Elektriske Stabell As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 50.000
Driftskostnader -14.000 -13.000 -13.000 -13.000 -15.000
Driftsresultat -14.000 -13.000 -13.000 -13.000 35.000
Finansinntekter 1.849.000 1.322.000 875.000 1.036.000 2.070.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.849.000 1.322.000 875.000 1.036.000 2.070.000
Resultat før skatt 1.835.000 1.310.000 861.000 1.023.000 2.105.000
Skattekostnad -9.000 -7.000 -18.000 -16.000 -45.000
Årsresultat 1.825.000 1.303.000 843.000 1.007.000 2.060.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.054.000 3.054.000 3.054.000 3.054.000 3.054.000
Sum omløpsmidler 54.000 110.000 2.458.000 2.399.000 3.400.000
Sum eiendeler 3.108.000 3.164.000 5.512.000 5.453.000 6.454.000
Sum opptjent egenkapital 335.000 359.000 1.746.000 1.688.000 681.000
Sum egenkapital 3.083.000 3.108.000 5.494.000 5.436.000 6.409.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25.000 57.000 18.000 16.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 3.108.000 3.164.000 5.512.000 5.452.000 6.454.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 50.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 50.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -13.000 -13.000 -13.000 -15.000
Driftskostnader -14.000 -13.000 -13.000 -13.000 -15.000
Driftsresultat -14.000 -13.000 -13.000 -13.000 35.000
Finansinntekter 1.849.000 1.322.000 875.000 1.036.000 2.070.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.849.000 1.322.000 875.000 1.036.000 2.070.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.850.000 -3.690.000 -785.000 -1.980.000 -3.000.000
Årsresultat 1.825.000 1.303.000 843.000 1.007.000 2.060.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.054.000 3.054.000 3.054.000 3.054.000 3.054.000
Sum anleggsmidler 3.054.000 3.054.000 3.054.000 3.054.000 3.054.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 50.000 50.000 32.000 1.317.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 54.000 44.000 132.000 104.000 2.083.000
Sum omløpsmidler 54.000 110.000 2.458.000 2.399.000 3.400.000
Sum eiendeler 3.108.000 3.164.000 5.512.000 5.453.000 6.454.000
Sum opptjent egenkapital 335.000 359.000 1.746.000 1.688.000 681.000
Sum egenkapital 3.083.000 3.108.000 5.494.000 5.436.000 6.409.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 15.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 9.000 7.000 18.000 16.000 45.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.850.000 -3.690.000 -785.000 -1.980.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25.000 57.000 18.000 16.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 3.108.000 3.164.000 5.512.000 5.452.000 6.454.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000 53.000 2.440.000 2.383.000 3.355.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.9 136.6 149.9 75.6
Likviditetsgrad 2 2.2 1.9 136.6 150.0 75.6
Soliditet 99.2 98.2 99.7 99.7 99.3
Resultatgrad 70.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 5 41.4 15.6 18.8 32.6
Signatur
23.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex