Elements Arctic Camp As
Juridisk navn:  Elements Arctic Camp As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nattmålsvegen 20 Nattmålsvegen 20 Fax:
9107 Kvaløya 9107 Kvaløya
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 916639546
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 13.01.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vsk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
264,67%
Resultat  
  
-2500%
Egenkapital  
  
468,18%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016
Omsetning: 547.000 150.000
Resultat: -260.000 -10.000
Egenkapital: 125.000 22.000
Regnskap for  Elements Arctic Camp As
Resultat 2017 2016
Driftsinntekter 547.000 150.000
Driftskostnader -762.000 -123.000
Driftsresultat -216.000 27.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -45.000 -37.000
Finans -45.000 -37.000
Resultat før skatt -260.000 -10.000
Skattekostnad 93.000 2.000
Årsresultat -168.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 958.000 888.000
Sum omløpsmidler 462.000 256.000
Sum eiendeler 1.420.000 1.144.000
Sum opptjent egenkapital -175.000 -8.000
Sum egenkapital 125.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 800.000 940.000
Sum kortsiktig gjeld 496.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 1.421.000 1.143.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 83.000 0
Andre inntekter 464.000 150.000
Driftsinntekter 547.000 150.000
Varekostnad -7.000 0
Lønninger -334.000 0
Avskrivning -45.000 -4.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -376.000 -119.000
Driftskostnader -762.000 -123.000
Driftsresultat -216.000 27.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -45.000 -37.000
Finans -45.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -168.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 95.000 2.000
Fast eiendom 740.000 258.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 123.000 628.000
Sum varige driftsmidler 863.000 885.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 958.000 888.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 150.000
Andre fordringer 303.000 3.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 159.000 103.000
Sum omløpsmidler 462.000 256.000
Sum eiendeler 1.420.000 1.144.000
Sum opptjent egenkapital -175.000 -8.000
Sum egenkapital 125.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 800.000 940.000
Leverandørgjeld 37.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 456.000 181.000
Sum kortsiktig gjeld 496.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 1.421.000 1.143.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -34.000 75.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 1.4
Soliditet 8.8 1.9
Resultatgrad -39.5 1
Rentedekningsgrad -4.8 0.7
Gjeldsgrad 10.4 5
Total kapitalrentabilitet -15.2 2.4
Signatur
01.03.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex