Energima Energy Platform As
Juridisk navn:  Energima Energy Platform As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66776300
Fornebuveien 50 Fornebuveien 50 Fax: 66982023
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 968430742
Aksjekapital: 100.200 NOK
Etableringsdato: 1/10/1994
Foretakstype: AS
Tidligere navn: holtermann vvs as
Regnskapsfører: Censea Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
160.35%
Egenkapital  
  
-80.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 15.000 61.000 13.633.000 20.236.000
Resultat: 347.000 -575.000 -907.000 -5.180.000 -3.805.000
Egenkapital: 465.000 2.418.000 2.594.000 2.706.000 2.797.000
Regnskap for  Energima Energy Platform As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 15.000 61.000 13.633.000 20.236.000
Driftskostnader 346.000 -679.000 -967.000 -18.360.000 -23.834.000
Driftsresultat 346.000 -664.000 -907.000 -4.728.000 -3.598.000
Finansinntekter 1.000 89.000 1.000 5.000 4.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -458.000 -211.000
Finans 1.000 89.000 0 -453.000 -207.000
Resultat før skatt 347.000 -575.000 -907.000 -5.180.000 -3.805.000
Skattekostnad 0 96.000 195.000 1.273.000 983.000
Årsresultat 347.000 -479.000 -712.000 -3.908.000 -2.821.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 141.000 131.000
Sum omløpsmidler 465.000 6.318.000 6.447.000 9.028.000 13.059.000
Sum eiendeler 465.000 6.318.000 6.447.000 9.169.000 13.190.000
Sum opptjent egenkapital 365.000 2.318.000 2.494.000 2.606.000 2.696.000
Sum egenkapital 465.000 2.418.000 2.594.000 2.706.000 2.797.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.382.000 3.382.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 518.000 471.000 6.463.000 10.394.000
Sum gjeld og egenkapital 465.000 6.318.000 6.447.000 9.169.000 13.190.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 -7.000 12.773.000 19.747.000
Andre inntekter 0 15.000 68.000 860.000 489.000
Driftsinntekter 0 15.000 61.000 13.633.000 20.236.000
Varekostnad 0 0 -141.000 -5.419.000 -9.938.000
Lønninger 0 -68.000 13.000 -8.336.000 -9.621.000
Avskrivning 0 0 -69.000 -16.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -33.000
Andre driftskostnader 346.000 -611.000 -770.000 -4.589.000 -4.238.000
Driftskostnader 346.000 -679.000 -967.000 -18.360.000 -23.834.000
Driftsresultat 346.000 -664.000 -907.000 -4.728.000 -3.598.000
Finansinntekter 1.000 89.000 1.000 5.000 4.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -458.000 -211.000
Finans 1.000 89.000 0 -453.000 -207.000
Konsernbidrag 0 303.000 599.000 3.818.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 347.000 -479.000 -712.000 -3.908.000 -2.821.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 36.000 40.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 33.000 46.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 69.000 85.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 73.000 46.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 141.000 131.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 447.000 3.309.000 2.869.000
Andre fordringer 0 0 78.000 67.000 261.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 465.000 30.000 33.000 561.000 1.904.000
Sum omløpsmidler 465.000 6.318.000 6.447.000 9.028.000 13.059.000
Sum eiendeler 465.000 6.318.000 6.447.000 9.169.000 13.190.000
Sum opptjent egenkapital 365.000 2.318.000 2.494.000 2.606.000 2.696.000
Sum egenkapital 465.000 2.418.000 2.594.000 2.706.000 2.797.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 2.132.000 6.177.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.382.000 3.382.000 0 0
Leverandørgjeld 0 125.000 11.000 2.695.000 2.182.000
Betalbar skatt 0 0 5.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 124.000 707.000 770.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 394.000 331.000 929.000 1.264.000
Sum kortsiktig gjeld 0 518.000 471.000 6.463.000 10.394.000
Sum gjeld og egenkapital 465.000 6.318.000 6.447.000 9.169.000 13.190.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 465.000 5.800.000 5.976.000 2.565.000 2.665.000
Likviditetsgrad 1 12.2 13.7 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 0 12.2 13.7 1.4 1.3
Soliditet 1 38.3 40.2 29.5 21.2
Resultatgrad -4426.7 -1486.9 -34.7 -17.8
Rentedekningsgrad -10.3 -17.0
Gjeldsgrad 0 1.6 1.5 2.4 3.7
Total kapitalrentabilitet 74.6 -9.1 -14.1 -51.5 -27.2
Signatur
11.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex